Blog

Të mësuarit reflekton botën në të cilën jetojmë, e cila ndryshon çdo ditë Mediaprint  ka krijuar dhe vijon të zhvillojë një projekt mjaft domethënës dhe bashkëkohor që e kemi pagëzuar me emrin Mediaprint online. Librat e Mediaprint  tashmë gjenden jo vetëm në format të printuar, por edhe të digjitalizuar. Krijimi i platformës digjitale http://mediaprint.al/libridigjital është fillimi i një rruge të gjatë në këtë drejtim. Zhvillimi

Rrugëtimi ynë nisi në vitin 2006 me librin shkollor dhe didaktik dhe më pas vazhdoi edhe letërsinë për fëmijë. Kompania “Mediaprint Sh.p.k” e ka nisur fillimisht aktivitetin me botimin e librave shkollorë, linja e botimeve të teksteve shkollore të biologjisë dhe gjuhës angleze për arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm, për të vazhduar më tej me linja të tjera të teksteve shkollore:

Rr. "Brigada VIII", Kati II Kutia postare 7467 Tiranë +355694044443 botime@mediaprint.al

    '