Lider në botime dhe imazh

Klasa:

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Klasa 9
Klasa 10
Klasa 11
Klasa 12
MATURA SHTETËRORE

Lenda:

Biologji
Edukim për shoqërinë
Gjuhë Shqipe
Matematikë
Dituri Natyre
Aftësim Teknologjik
Edukim Muzikor
Histori
Gjuhë Angleze
Gjuhë Frënge
Fizikë
Qytetari
Aftësim për Jetën
Kimi
Histori arti
Letërsi
Guida turistike
Trashëgimia jonë kulturore
Sociologji
Psikologji
Etika e të ushqyerit
Trashëgimia kulturore evropiane
Abetare
Ekonomi
Informatikë
Shkenca
TIK
Filozofi
Art pamor

Te Mesojme Gjuhen Shqipe 6

Abetare

Trashegimia kulturore evropiane 11

Etika e te ushqyerit 11 | ZL

Trashegimia jone kulturore 10

Guide turistike 10