Lider në botime dhe imazh

Klasa:

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Klasa 9
Klasa 10
Klasa 11
Klasa 12
MATURA SHTETËRORE

Lloji:

Libër Mësuesi
Plan Mësimor

TIK 6 | LM

Muzika 6 | LM

Muzika 6 / PM Planifikimi 3 mujor janar - mars 2016

Muzika 6 / PM Planifikimi 3 mujor prill - qershor 2016

Muzika 6 / PM Planifikimi 3 mujor shtator-dhjetor

TIK 6 / PM PLANI TRE MUJOR SHTATOR - DHJETOR

TIK 6 / PM Plani vjetor

TIK 6 | PM

TIK 7 | LM

Muzika 7 | LM

BioLogjia 7 | LM

TIK 7 | PM

Muzika 7 | PM

Biologjia 7 | PM

Biologji 7 | LM

Kimia 8 | LM