Lider në botime dhe imazh

Klasa:

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Klasa 9
Klasa 10
Klasa 11
Klasa 12
MATURA SHTETËRORE

Lloji:

Libër Mësuesi
Plan Mësimor

TIK 6 | PM

TIK 7 | LM

Muzika 7 | LM

BioLogjia 7 | LM

TIK 7 | PM

Muzika 7 | PM

Biologjia 7 | PM

Biologji 7 | LM Libër me ditare për mësuesit

Kimia 8 | LM

Matematika 8 | LM

TIK 8 | LM

Kimia 8 | PM

Matematika 8 | PM

TIK 8 | PM

LM-Art pamor 9

LM-Matematika 9