Lider në botime dhe imazh

Klasa:

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Klasa 9
Klasa 10
Klasa 11
Klasa 12
MATURA SHTETËRORE

Lloji:

Libër Mësuesi
Plan Mësimor

Edukim muzikor 3 | PM

Muzika 1-2-3-4-5 | LM

Qytetari 5 Libër mësuesi

Matematika 5 Libër mësuesi

Dituri natyre 5 Libër mësuesi

Dituri natyre 5 | PM

Matematika 5 | PM

Qytetari 5 | PM

Muzika 1-2-3-4-5 | LM

Matematika 6 / LM

Matematika 6 / PM

TIK 6 | LM

Muzika 6 | LM

Muzika 6 / PM Planifikimi i tremujorit të dytë

Muzika 6 / PM Planifikimi i tremujorit të tretë

Muzika 6 / PM Planifikimi i tremujorit të parë