Lider në botime dhe imazh

Klasa:

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Klasa 9
Klasa 10
Klasa 11
Klasa 12
MATURA SHTETËRORE

Lloji:

Libër Mësuesi
Plan Mësimor

Dituri natyre 3-4-5 | LM

Edukim muzikor 3 | PM

Muzika 1-2-3-4-5 | LM

Dituri natyre 3-4-5 | LM

Edukata shoqerore 5 | LM

Dituri natyre 5|PM

Edukimi muzikor 5|PM

Edukata shoqerore 5-PM

Aftesim teknologjik 5 | LM

Dituri natyre 5 | PM

Aftesim teknologjik 5|PM

Muzika 1-2-3-4-5 | LM

Dituri natyre 3-4-5 | LM

Matematika 6 / LM

Matematika 6 / PM Planifikimi vjetor i lendes

Matematika 6 / PM Planifikimi per 3 tremujore