Fletore Pune Fizika 10-11

Edukim për shoqërinë 2

Biologjia 7 | PM

Matematika 10 | PM

Kimia 10 | PM

Gjuha Shqipe 10 | PM

Fizika 10 | PM

Biologjia 10 | PM

Matematika 10 | LM

Kimia 10 | LM

Gjuha Shqipe 10 | LM

Fizika 10 | LM

Biologjia 10 | LM

Edukim për shoqërinë 2 | PM

Muzika 7 | PM

TIK 7 | PM