TIK 8


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: TIK

Klasa: Klasa 8

Cmimi: 282

Pershkrimi:

Teksti është në katalogun e teksteve shkollore të miratuar nga MAS, në përputhje me kurrikulën dhe i përshtatur për programin mësimor të klasës së tetë. Teksti shoqërohet me libër mësuesi.