Muzikë 6


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Edukim Muzikor

Klasa: Klasa 6

ISBN: 978-9928-08-197-1

Cmimi: 181

Numri i faqeve: 92

Pershkrimi:

 

Teksti mësimor Muzikë 6 është hartuar nga Akademik Vasil S. Tole autor me eksperiencë. Teksti është hartuar bazuar në kurrikulën e miratuar nga MAS, 2015. Teksti shoqërohet me libër mësuesi dhe CD.