Matematika 9

Matematika 9 Fletore Pune

Matematika 9


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Matematikë

Klasa: Klasa 9

ISBN: 978-9928-08-333-3

Cmimi: 608

Numri i faqeve: 276

Pershkrimi:

Matematika 9 ka rubrika të larmishme dhe situata problemore që ju ndihmojnë të ndjeheni të sigurt në lëndën e matematikës, si dhe në përgatitjen tuaj të vazhdueshme.

SHKATHTËSI
Pyetje që përmirësojnë rrjedhshmërinë tuaj, duke përdorur njohuritë e deritanishme matematikore.
REFLEKTO
Kjo rubrikë gjendet në të gjithë librin, sikurse dhe çdo kapitull përfshin një mësim të veçantë për zgjidhjen e problemave, ku nxënësit mësojnë strategji të cilat i ndihmojnë ata të përdorin njohuritë matematikore edhe në situata nga jeta e përditshme.
ARSYETO
Mësimet përmbajnë situata që i nxisin nxënësit të shpjegojnë arsyetimin e tyre matematikor. Kjo u jep nxënësve mundësinë për të reflektuar mbi njohuritë e tyre dhe për tëpatur vetëbesim në përgjigjet e dhëna.