Matematika 12

Matematika 12 Fletore pune

Matematika 12


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Matematikë

Klasa: Klasa 12

ISBN: 978-9928-08-344-9

Cmimi: 649

Numri i faqeve: 291

Pershkrimi:

Në këtë libër do të gjeni:

 • Arritjet në fillim të çdo kapitulli.
 • Mundësi për kontroll të njohurive të mëparshme që ju ndihmon të kuptoni nëse jeni gati të filloni me mësimin e kapitullit të ri.
 • Shembuj matematikorë nga jeta reale në krye të çdo kapitulli, të cilët shtjellohen më tej në kapitull.
 • Shpjegimin e çështjeve kyçe në fillim të çdo mësimi.
 • Shembuj të punuar hap pas hapi.
 • Modele ushtrimesh që mund të bien në provim.
 • Udhëzime që ju ndihmojnë të kuptoni disa terma të panjohur dhe të gjeni zgjidhje.
 • Ushtrime më të vështira sfiduese.
 • Rubrika që ju udhëzojnë të përdorni teknologjinë për përvetësimin e njohurive matematikore.

Fletorja e punës do t’ju ndihmojë:

 • Të organizoni kontrollin e njohurive me nga një temë për çdo faqe.
 • Të përgatiteni për provime.
 • Të punoni dhe zgjidhni ushtrime dhe problema direkt në të.
 • Të kontrolloni ecurinë nëpërmjet kutive të vetëvlerësimit.
 • Përmirësoni teknikat e zgjidhjes së ushtrimeve dhe problemave nëpërmjet udhëzimeve.