Matematika 10

Fletore Pune Matematika 10-11

Matematika 10


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Matematikë

Klasa: Klasa 10

ISBN: 978-9928-08-252-7

Cmimi: 664

Pershkrimi:

Ky libër është në përputhje me programin e miratuar nga Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë.

Matematika 10 ka rubrika të larmishme dhe situata problemore që ju ndihmojnë të ndjeheni të sigurt në lëndën e matematikës si dhe në përgatitjen tuaj të vazhdueshme.

Mësimet përmbajnë situata që i nxisin nxënësit të shpjegojnë arsyetimin e tyre matematikor. Kjo u jep nxënësve mundësinë për të reflektuar mbi njohuritë e tyre dhe për të pasur vetëbesim në përgjigjet e dhëna.

Libri është i pajisur me fletore pune.