Kimia 8
Fletore Pune Kimia 8

Fletore Pune Kimia 8

Kimia 8


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Kimi

Klasa: Klasa 8

ISBN: 978−9928−08−298−5

Cmimi: 435

Pershkrimi:

Teksti është në katalogun e teksteve shkollore të miratuar nga MAS, në përputhje me kurrikulën dhe i përshtatur për programin mësimor të klasës së tetë. Teksti shoqërohet me Fletore Pune dhe libër mësuesi.