Kimia 8 | Fletore pune +


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Kimi

Klasa: Fletore Pune +

ISBN: 978-9928-08-312-8

Cmimi: 250

Numri i faqeve: 92

Pershkrimi:

 

Fletorja e punës do të shoqërojë tekstin mësimor që ju nxënës të dashur të jeni sa më aktivë në orën e mësimit. Në këtë mënyrë ju do të kontrolloni njohuritë e marra nëpërmjet zgjidhjes së ushtrimeve, kryerjes së detyrave dhe rubrikës provoni veten.Fletorja e punës është e ndarë në dhjetë kapituj që përkojnë me ndarjen e kapitujve mësimore në tekstin “Kimia 8”.Në këtë fletore pune do të merrni në mënyrë të shkurtuar konceptet kryesore të trajtuara në çdo kapitull. Kjo gjë është realizuar nëpërmjet rubrikave të ndryshme.