Gjuha shqipe 11


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Gjuhë Shqipe

Klasa: Klasa 11

ISBN: 978-9928-08-308-1

Cmimi: 582

Pershkrimi:

Autorë: Prof. as. Enkeleida Kapia, Lindita Murthi

Redaktor shkencor: Prof.dr. Rami Memushaj

 

Libri Gjuha shqipe 11 ka njohuri teorike, një pjesë të të cilave nxënësit kanë filluar t’i marrin në vitet e mëparshme të shkollimit, por tashmë vijnë të pasuruara dhe të sistemuara në përshtatje me psikologjinë e tyre moshore. Materiali i përfshirë është i larmishëm dhe vë në zbatim njohuritë e marra për t’i kthyer në shkathtësi dhe qëndrime sipas kompetencave. Aparati pedagogjik klasifikon pyetjet dhe kërkesat për vlerësimin e qëndrueshmërisë së dijeve dhe vetëvlerësimin vë në qendër nxënësin dhe krijon mundësi reale për integrimin ndërlëndor të kompetencave të fituara

prej tij. Material grafik i organizuar me kujdes, është në shërbim të edukimit dhe të formimit estetik të nxënësit, me qëllim që jo vetëm ta shijojë të bukurën në natyrë dhe në art, por të bëhet edhe vetë bartës i vlerave të kulturës në klasë e më gjerë.

Është tekst i digjitalizuar.

 

Libri është i pajisur me libër mësuesi.