Fletore e modeluar abetare


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Abetare

Klasa: Fletore Pune +

Cmimi: 65

Numri i faqeve: 40

Pershkrimi:

 

Fletorja është krijuar për fëmijët e klasës së parë në mënyrë që të ushtrohen në linjën e të shkruarit. Fletorja është konceptuar që nxënësi të ushtrohet në nivelin e paraabetares, abetares dhe pas abetares. Fletorja ka cilësi botimi shumë të mirë dhe plotëson të gjitha parametrat didaktikë për fëmijët e klasës së parë.