FILOZOFIA 11


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Filozofi

Klasa: Klasa 11

ISBN: 978-9928-08-302-9

Cmimi: 464

Pershkrimi:

Autorë:

Prof. As. Dr. Zamira Çavo,

Flora Gjoka

 

Libri Filozofi 11 ka njohuri teorike të reja. Materiali i përfshirë është i larmishëm dhe vë në zbatim njohuritë e marra për t’i kthyer në shkathtësi dhe qëndrime sipas kompetencave. Aparati pedagogjik klasifikon pyetjet dhe kërkesat për vlerësimin e qëndrueshmërisë së dijeve dhe vetëvlerësimin vë në qendër nxënësin dhe krijon mundësi reale për

integrimin ndërlëndor të kompetencave të fituara prej tij.

Është tekst i digjitalizuar.

Libri është i shoqëruar me libër mësuesi.