Lider në botime dhe imazh

Klasa:

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Klasa 9
Klasa 10
Klasa 11
Klasa 12
MATURA SHTETËRORE

Lloji:

Libër Mësuesi
Plan Mësimor

Matematika 1 / LM

Edukim per shoqerine 1 / LM

Matematika 1 / PM Planifikimi i tremujorit të parë

Matematika 1 / PM Planifikimi i tremujorit të dytë

Matematika 1 / PM Planifikimi i tremujorit të tretë

Matematika 1 / PM Planifikimi vjetor i lendes

Edukim per shoqerine 1 / PM

Abetare | LM

Abetare | PM

Edukim Muzikor 1| PM

Matematika 1 Ditare

Dituri Natyre 2 | LM

Edukim per shoqerine 2 | LM

Edukim për shoqërinë 2 | PM

Dituri Natyre 2 | PM

Edukim Muzikor 2 | PM