Lider në botime dhe imazh

Klasa:

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Klasa 9
Klasa 10
Klasa 11
Klasa 12
MATURA SHTETËRORE

Lenda:

Biologji
Edukim për shoqërinë
Gjuhë Shqipe
Matematikë
Dituri Natyre
Aftësim Teknologjik
Edukim Muzikor
Histori
Gjuhë Angleze
Gjuhë Frënge
Fizikë
Qytetari
Aftësim për Jetën
Kimi
Histori arti
Letërsi
Guida turistike
Trashëgimia jonë kulturore
Sociologji
Psikologji
Etika e të ushqyerit
Trashëgimia kulturore evropiane
Abetare
Ekonomi
Informatikë
Shkenca
TIK
Filozofi
Art pamor

Qytetaria 5

Dituri natyre 5

Matematika 5

Guidë për maturën shtetërore: gjuhë shqipe dhe letërsi

Biologjia për maturën shtetërore

USHTRIME, EKONOMIA 12

USHTRIME TË ZGJIDHURA Fizika, gjimnaz

MATEMATIKA PËR MATURËN SHTETËRORE

Trashëgimia kulturore

Kimia 11

Psikologji me zgjedhje 12

Ekonomia 12

Kimia me zgjedhje 12

Biologji me zgjedhje 12

Fizika me zgjedhje 12

Matematika 12 me zgjedhje