MATEMATIKA PËR MATURËN SHTETËRORE


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Matematikë

Klasa: MATURA SHTETËRORE

ISBN: 978-9928-08-380-7

Cmimi: 700

Numri i faqeve: 238

Pershkrimi:

Autorë: Dituri Malaj Llukan Puka

  • informacion mbi njohuritë bazë për matematikën
  • shembuj të zgjidhur
  • provo njohuritë
  • teste model për provimin e maturës

 Teksti "Matematika për maturën shtetërore" është hartuar me synim që t’i ndihmojë nxënësit në sistemimin e njohurive matematike, në aspektin teorik dhe atë praktik, duke siguruar zotërimin e kompetencave kryesore të të nxënit të kësaj lënde. Botimi mbështetet tërësisht në programin e lëndës së matematikës dhe në programin e maturës shtetërore të aprovuar nga MAS. 

Pjesa e parë e librit është krijuar i ndarë në 16 kapituj, që i korrespondon çdo kapitulli të programit mësimor të lëndës të marrë në të tre vitet, pavarësisht se cilin botim keni në përdorim. Çdo kapitull përmban njohuritë bazë, shembuj të zgjidhur dhe rubrikën provo njohuritë.

Pjesa e dytë është e përbërë nga disa modele testesh, të hartuara sipas kurrikulës së re.

Pjesa e tretë janë zgjidhjet e testeve të cilat mund t'i përdorni nëse do të keni vështirësi. Në fillim provoni t'i zgjidhni vetë, kështu do të kuptoni arritjet tuaja dhe mund t'i plotësoni ato duke shkuar te zgjidhjet.

Ky libër mund të përdoret edhe nga nxënësit e klasave të 10 dhe 11 për të sistemuar njohuritë sipas kapitujve.