Matematika 8 | Fletore pune +


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Matematikë

Klasa: Fletore Pune +

ISBN: 978-9928-08-315-9

Cmimi: 350

Numri i faqeve: 100

Pershkrimi:

Dituri Malaj, Shpresa Bici

Për klasën e 8-të të arsimit 9-vjeçar

Ushtrime dhe problema

Detyra për portofol

Ushtrime të zgjidhura

Teste

Projekte

 

Fletorja e punës është krijuar e ndarë në trembëdhjetë kapituj që përkojnë me ndarjen e kapitujve në tekstin mësimor “Matematika 8”.

Në këtë botim janë hartuar ushtrime dhe problema, detyra për portofol, teste të pikëzuara si dhe projekte.

Do të gjeni modele ushtrimesh të zgjidhura dhe ushtrime të pazgjidhura për të provuar veten dhe për të punuar në mënyrë të pavarur.

Po kështu janë hartuar teste për çdo kapitull. Testet e pikëzuara do t'iu ndihmojnë të vlerësoni veten dhe të përmirësoni nivelin tuaj të arritjeve në matematikë.