Matematika 5

Fletore Pune matematika 5

Matematika 5


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Matematikë

Klasa: Klasa 5

ISBN: 978-9928-08-389-0

Cmimi: 555

Numri i faqeve: 162

Pershkrimi:

Libri i nxënësit Matematika 5 është një tekst i përkthyer dhe përshtatur për t’u përdorur nga nxënësit e klasës së pestë të arsimit fillor. Teksti është hartuar në përputhje me programin e MASR. Teksti ofron një qasje të udhëhequr nga diskutimi. Në të trajtohen situata problemore që kërkojnë zgjidhej të integruara. Teksti nxit nxënësit të mendojnë dhe flasin për matematikën, zhvillon të menduarit kritik në zgjidhjen e problemeve.

Aktivitet praktike përbëjnë bazën për secilin mësim.

Puna në dyshe dhe puna në grupe janë të integruara me punën individuale. Nxënësit nxiten të shpjegojnë dhe arsyetojnë zgjedhjet e tyre.

Niveli i gjuhës së përdorur është zgjedhur me kujdes për të qenë i arritshëm për nxënësit. Në tekst ka koncepte të ilustruara me figura apo diagrame për të ndihmuar nxënësit që nxënë në mënyrë vizuale