Kimia me zgjedhje 12

Kimia me zgjedhje 12 Fletore pune

Kimia me zgjedhje 12


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Kimi

Klasa: Klasa 12

ISBN: 978-9928-08-337-1

Cmimi: 1105

Numri i faqeve: 321

Pershkrimi:

Në këtë libër do të gjeni:

Shembuj në fillim të çdo kapitulli ku tregohet lidhja mes lëndës së shpjeguar dhe botës që na rrethon. Njohuri për reaksione të rëndësishme kimike dhe fakte mbi lëndën përkatëse, në çdo temë mësimore.

Përkufizime dhe fjalë kyçe të shpjeguara.

Përmbledhje të koncepteve kryesore, gjë që ndihmon në përsëritjen e njohurive dhe ju jep mundësinë të kontrolloni nëse e keni kuptuar lëndën.

Libri është i pajisur me Fletore Pune.

Aty do të gjeni:

  • Një përmbledhje në fillim të çdo kapitulli për të dhënë një pamje më të qartë dhe për të ndihmuar nxënësit në shfletimin e këtij libri.
  • Një listë me fjalë kyçe në fillim të çdo teme, të cilat përkufizohen dhe shpjegohen qartë.
  • Ushtrime për çdo kapitull që i ndihmojnë nxënësit të praktikojnë aftësitë e duhura për të studiuar kiminë.