Guidë për maturën shtetërore: gjuhë shqipe dhe letërsi


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Gjuhë Shqipe

Klasa: MATURA SHTETËRORE

ISBN: 978-9928-08-395-1

Cmimi: 600

Numri i faqeve: 200

Pershkrimi:

Teksti "Guidë për maturën shtetërore", për lëndën e gjuhës dhe letërsisë shqipe është hartuar me synim që t’ju ndihmojë në sistemimin e njohurive në këtë lëndë si në aspektin teorik dhe atë praktik, duke siguruar zotërimin e kompetencave kryesore të të nxënit të kësaj lënde. Përgatitja e këtij teksti mbështetet tërësisht në programin e lëndës së gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe në programin e maturës shtetërore të miratuar nga MAS. Ky botim do t'u drejtojë në organizimin e njohurive tuaja në aspektin teorik, ku janë integruar edhe elementet gjuhësore në letërsi. Po kështu do të aftësoheni në përgatitjen tuaj nëpërmjet analizave të detajuara të veprave letrare, studimit të teksteve dhe komenteve për to. Teksti përmban modele dhe metoda të shkrimit të esesë. Risi e këtij botimi është testi i ri provë i aplikuar nga QSHA për nxënësit e maturës. Meqenëse është hera e parë e realizimit të këtij testi me një metodë të re, botimi përmban udhëzues dhe këshilla se si ta realizoni testin në ditën e provimit të maturës. Libri është një ndihmë edhe për mësuesit e gjuhës dhe letërsisë. Presim me shumë mirënjohje çdo vërejtje dhe sugjerim në përmirësim të këtij teksti.