Dituri natyre 5

Fletore Pune Dituri natyre 5

Dituri natyre 5


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Dituri Natyre

Klasa: Klasa 5

ISBN: 978-9928-08-386-9

Cmimi: 408

Numri i faqeve: 72

Pershkrimi:

Teksti shkollor “Dituri natyre 5” është përkthim i tekstit të “Pearson Education Limited” dhe përputhet me programin e miratuar nga Ministria e Arsimit.

Konceptet janë shpjeguar në mënyrë të qartë dhe ndiqen nga veprimtari praktike dhe pyetje për të testuar njohuritë e nxënësve.

 

“Dituri natyre 5” ofron:

  • njohuri të reja, fakte dhe informacione për nxënësit e të gjitha niveleve;
  • veprimtari praktike për të zhvilluar aftësitë e kërkimit shkencor;
  • pyetje për të gjitha temat, të cilat i nxisin nxënësit të mendojnë për zbatimet e koncepteve të mësuara;
  • pyetje në fund të kapitullit që i ndihmojnë nxënësit të vetëvlerësohen;

?         fjalor me shpjegime të fjalëve të reja;

?         ilustrime të këndshme.