Biologji me zgjedhje 12

Biologji me zgjedhje 12 Fletore pune

Biologji me zgjedhje 12


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Biologji

Klasa: Klasa 12

ISBN: 978-9928-08-343-2

Cmimi: 1105

Numri i faqeve: 267

Pershkrimi:

Ky libër është hartuar me qëllimin që të nxisë interesin tuaj për lëndën e biologjisë, t'ju japë njohuritë e nevojshme për provimet, si dhe të mbështesë dhe të zhvillojë aftësitë tuaja për lëndën.

Në këtë tekst jepen njohuri të gjera mbi molekulat biologjike, qelizën, shkëmbimin e gazeve në organizmat e gjalla, informacionin gjenetik, shndërrimin e energjisë në botën e gjallë, gjenetikën etj.

Teksti ofron mundësi që jo vetëm të mësoni, por edhe të aftësoheni për të realizuar edhe një punë kërkimore në mënyrë të pavarur.

 

Fletorja e punës

Çdo kapitull në tekstin mësimor praktikohet në fletoren e punës për aftësimin e nxënësit me pyetje praktike. Ato do t'ju ndihmojnë të provoni njohuritë tuaja dhe të aftësoheni.

Rubrika e veprimtarive praktike përmban pyetje për secilën veprimtari të sugjeruar te rezultatet e të nxënit.

Fletorja e punës përmban të gjitha përgjigjet e pyetjeve përgjithësuese të tekstit të nxënësit.