Tekst Shkollor / Liber / Gjuhe Shqipe Dhe Letersi

Gjuhë shqipe dhe Letërsi 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-12-1
Çmimi: 439 lekë
Numri i faqeve: 304
Përshkrimi

Teksti shkollor për lëndën “Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 11” është hartuar bazuar mbi programin mësimor të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës.
Gjatë punës me tekstin nxënësit rishikojnë: gjuhën dhe pasurinë e saj, pasurinë leksikore dhe hijeshinë e strukturave sintaksore, arkaizmat dhe neologjizmat; gjuhën në një krijim epik; gjuhën e satirës; karakterin metaforik të gjuhës artistike; dialektet-gjuha letrare dhe prurjet gjuhësore letrare; shkrimin vlerësues, argumentues-shkencor; drejtshkrimin dhe pikësimin; aftësinë e kërkimit, e përzgjedhjes, e shfrytëzimit të burimeve.

 

Libri motivon dhe stimulon punën në grupe në formën e projektit dhe kërkimeve, si dhe aftëson punën individuale dhe zhvillon të menduarin kritik të nxënësve. Ky tekst nuk i drejtohet vetëm nxënësve, por gjithsecilit që synon të ridimensionojë aftësitë shkruese, analitike, sintetizuese dhe kulturologjike.