Tekst Shkollor / Liber / Gjuhe Angleze

Gjuhë angleze 5

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 5   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-20-9
Çmimi: 392 lekë
Numri i faqeve: 108
Përshkrimi

Në hartimin e këtij teksti janë pasur parasysh veçoritë psikologjike të moshës. Mësimet e para janë konceptuar edhe për nxënësit fillestarë, si dhe për të rimarrë njohuritë e përfituara nga klasa e tretë dhe e katërt. Teksti është krijuar për të marrë njohuri, jo vetëm në anën gjuhësore nëpërmjet ushtrimeve të ndryshme, por edhe nëpërmjet ilustrimeve, të cilat janë në funksion të tekstit. Në tekst ndërthuren të katër aftësitë: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit, në funksion të një qëllimi të vetëm – mësimit të saktë të gjuhës angleze.

Anglisht 4

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 4   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-616-2-5
Çmimi: 382 lekë
Numri i faqeve: 116
Përshkrimi

Teksti i gjuhës anglezë për klasën e katërt është hartuar duke u bazuar në programin e miratuar nga MASH dhe është vijim i tekstit të klasës së tretë i hartuar nga i njëjti grup autorësh.

 

Teksti ka në qendër të vëmendjes nxënësin, i cili merr elemente të reja gjuhësore i vendosur në mjedise të ndryshme jetësore si në shkollë, familje, shoqëri etj. Për këtë qëllim janë ndërthurur shprehitë gjuhësore: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit e të shkruarit, nëpërmjet të cilave nxënësi e ka shumë të lehtë të mësojë gjuhën.
Një ndihmesë e madhe në përvetësimin e gjuhës së huaj është funksionimi i të mësuarit të fjalëve të reja me të gjitha elementet bazë të fjalës apo të shprehjeve, duke realizuar trajtimin fonetik mbas çdo mësimi dhe kuptimet gramatikore, leksikore mbas çdo kapitulli.

Anglisht 3

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-637-3-5
Çmimi: 383 lekë
Numri i faqeve: 120
Përshkrimi


Teksti ju shërben fëmijëve për të marrë bazat e fillimit të mësimit të gjuhës së huaj. Në tekst ndërthuren të katër aftësitë: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit. Nëpërmjet rubrikave ku jepet lënda gjuhësore janë ndërthurur edhe dialogë, lojra, vjersha e këngë, të cilat rritin interesimin e nxënësve dhe aftësitë e tyre intelektuale.
Teksti shoqërohet me fletoren e punës, librin e mësuesit dhe audiokasetë.