Tekst Shkollor / Liber / Fizike

Fizika 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Fizikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-248-0
Çmimi: 325 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Fizika 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Fizikë
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-247-3
Çmimi: 305 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Fizika 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Fizikë
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-58-9
Çmimi: 263 lekë
Numri i faqeve: 179
Përshkrimi

 

Teksti Fizika për klasën e 10 - të të shkollës së mesme është hartuar në përputhje me programin për kurrikulën bazë të miratuar nga MASH. Teksti është bazuar në tri  linja kryesore: Lëvizja dhe bashkëveprimet, Energjia dhe transformimet e saj. Njohuritë e reja janë shtjelluar në shtatë kapituj të cilët kanë të shpjeguar shumë thjesht teorinë por ato janë integruar me praktikën nëpërmjet metodave të ndryshme të të mësuarit. Teksti përmban shumë rubrika që janë në funksion të mësimit nëpërmjet praktikës dhe logjikës, si: strategji të zgjidhjes së problemave, punë e drejtuar-problema të zgjidhura, punë laboratori, teste për vetëkontroll etj.

Teksti i jep mundësi mësuesit të drejtojë punën në klasë dhe jashtë saj për të përgatitur nxënës me njohuri të sakta në lëndën e fizikës si shkencë.

Hartuesit e tekstit janë pedagogë dhe mësues me eksperiencë gjë të cilën e kanë reflektuar edhe në këtë tekst, i cili edhe pse i përket shkencave ekzakte është i shpjeguar me terminologji të thjeshtë në përshtatje me moshën dhe duke respektuar të gjitha metodat didaktike për integrimin ndërlëndor dhe përvetësimin e njohurive të reja.