Tekst Shkollor / Liber / Edukim Muzikor

Muzika 7

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-228-2
Çmimi: 144 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Muzikë 6

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-197-1
Çmimi: 158 lekë
Numri i faqeve: 92
Përshkrimi

 

Teksti mësimor Muzikë 6 është hartuar nga Akademik Vasil S. Tole autor me eksperiencë. Teksti është hartuar bazuar në kurrikulën e miratuar nga MAS, 2015. Teksti shoqërohet me libër mësuesi dhe CD.

 

 

Edukimi muzikor 9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-061-5
Çmimi: 209 lekë
Numri i faqeve: 124
Përshkrimi

 

Teksti "Edukimi muzikor - 9" është i fundit hap për thellimin e edukimit muzikor gjatë ciklit të studimeve të arsimit 9-vjeçar. Me të mbyllet seria e teksteve të "Edukimit muzikor" dhe paralelisht me të, ai hap një horizont të interesave të reja, të mëtejshme, mbi muzikën, krijuesit dhe interpretuesit e saj. Përmes teorisë, informimit dhe praktikës muzikore, "Edukimi Muzikor -9" sjell njohuritë më të fundit për zhvillimin dhe vendin e muzikës në shoqërinë moderne dhe rolin e saj në formimin e identitetit kulturor kombëtar dhe më gjerë.

"Edukimi muzikor - 9" është teksti i cili prezanton zhvillimin dhe veçoritë e përmbajtjes së kulturës muzikore, asaj tradicionale, kombëtare dhe botërore deri në ditët tona. Në të respektohen të gjitha etapat e zhvillimit të muzikës e në mënyrë të veçantë thellohen njohuritë në tiparet e muzikës gjatë shekujve të fundit.

Po kështu një vend të veçantë zë edhe historiku i zhvillimit të muzikës dhe përfaqësuesit kryesorë të saj; muzika klasike dhe romantike e shek IX-XX si dhe gjinitë më të zhvilluara së bashku me përfaqësuesit më në zë të saj.

Një mundësi me vlerë është edhe mësimi i këngëve të muzikës së lehtë dhe popullore shqiptare. Autorët kanë gjetur një mënyrë të thjeshtë dhe mjaft të kuptueshme për ti orientuar nxënësit në praktikë se si të kuptojnë teknikat e incizimit dhe regjistrimit në një studio muzikore.

 

 

Edukimi muzikor 8

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-064-6
Çmimi: 209 lekë
Numri i faqeve: 119
Përshkrimi

 

Edukimi muzikor 8 është hartuar nga Akademik Vasil S Tole dhe Kristi Popa. Kjo lëndë përforcon dhe rrit në një shkallë më të lartë njohuritë dhe formimin muzikor të nxënësve, njohuritë për muzikën si art për elementet përbërës të saj: melodinë, ritmin, këndimin, veglat muzikore dhe jo vetëm kaq.

Në tekst janë shtjelluar me kujdes njohuritë muzikore për ritmet e përziera 5/8, 7/8, 9/8, historia e muzikës dhe periudhat e zhvillimit të saj, duke përfshirë në to gjinitë kryesore dhe përfaqësues të këtyre periudhave dhe gjinive etj.,  shkallët me 1 - 2 # dhe 1- 2 b, muzikën popullore dhe e kultivuar shqiptare  etj.,

Autorët gjatë gjithë tekstit kanë përcjellë synimin e tyre final se "Edukimi muzikor - 8" ndërthur njohuritë e lëndëve ekzakte me ato artistike në funksion të edukimit muzikor, pasi muzika është formimi përmes

tingullit. Po kështu ata realizojnë bukur edhe objektivin që nxënësit ta mësojnë, këndojnë dhe dëgjojnë muzikën që i shoqëron gjatë gjithë tekstit mësimor.

 

 

 

Edukimi muzikor 7

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-063-9
Çmimi: 141 lekë
Numri i faqeve: 80
Përshkrimi

 

Në tërësinë e tij, ky tekst mundëson plotësisht formimin e nxënësve në pikëpamje kulturore si dhe forcon ndjenjën e identitetit kombëtar dhe evropian, përmes njohjes dhe pranimit si natyrshmëri të diversitetit artistik që kultivon ndër të tjera edhe lënda e "Edukimit Muzikor-7" tek ta.

Për të realizuar objektivat e përgjithshme autorët kanë krijuar tekstin në pesë kapituj mbi këndimin, bazat e arsimimit muzikor, luajtja në instrument, dëgjim muzikor, shprehje dhe krijim muzikor. Nëpërmjet tyre nxënësit do të mësojnë:

§  Të këndojnë kanone dhe këngë për fëmijë, të huaja, popullore, me një tematikë të larmishme, me vesh dhe me nota;

§  Të zhvillojnë shprehitë e të kënduarit;

§  Të zbatojnë  konceptet dhe terminologjinë muzikore;

§  Të shoqërojnë këndimin me instrumente ritmike, melodike dhe ORF;

§  Të dëgjojnë pjesë muzikore, vokale dhe instrumentale, duke njohur forma të ndryshme muzikore;

§  Të përjetojnë muzikën dhe të zhvillojnë aftësitë krijuese, në lidhje edhe me artet e tjera.

Një vend i rëndësishëm i kushtohet edukimit të shprehive të të kënduarit individualisht apo në grup, ku ndërthuren tri elemente: melodia, teksti dhe interpretimi.

Një risi e këtij teksti është edhe fakti që ka integrim ndërlëndor të dukshëm dhe mjaft njohuri ndihmëse mbi muzikantë të famshëm të cilat plotësojnë spektrin e njohurive muzikore në tërësi.