Tekst Shkollor / Liber / Biologji

Biologji 11 | ZD

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-09-1
Çmimi: 274 lekë
Numri i faqeve: 152
Përshkrimi

Teksti shkollor për lëndën “Biologjia 11” është hartuar bazuar mbi programin mësimor të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës.
Ky tekst synon që nxënësi të zhvillojë kuptimet mbi lidhjet ndërmjet organizmit të qelizave në inde dhe të organizimit të indeve në organe, ku struktura dhe funksionet e organeve përcaktojnë lidhjet e tyre brenda sistemeve trupore të një organizmi, në të cilin homeostaza i lejon atij të realizojë funksionet bazë.

Biologji 10 / e perkthyer

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-99956-18-79-7
Çmimi: 238 lekë
Numri i faqeve: 120
Përshkrimi

Nëpërmjet tekstit Biologji 10, nxënësit do të kenë mundësi të kuptojnë kompleksitetin e organizmave të gjallë duke përfshirë strukturën, funksionet, organizimin dhe ndërvarësinë ndërmjet tyre; të interpretojnë konceptet kyçe të biologjisë; të shpjegojnë fenomenet e jetës dhe nivelet e ndryshme të organizimit të së gjallës, nga niveli molekular deri te biosfera; të vlerësojnë shumëllojshmërinë e organizmave të gjallë; të aplikojnë lidhjen e njohurive të biologjisë në bioteknologji në mjekësi; të zotërojnë konceptet bazë të anatomisë së njeriut; të renditin disa nga faktorët gjenetikë dhe mjedisorë që ndikojnë në shëndetin e njeriut etj.
Mësimi i biologjisë do të nxisë tek nxënësit të menduarit shkencor, do të ngjallë interesin e tyre për shkencat e jetës dhe do t’i inkurajojë ata që të sillen në mënyrë të përgjegjshme ndaj mjedisit.

 

Biologji dhe edukim shëndetësor 8

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 99978-99956-616-4-9
Çmimi: 237 lekë
Numri i faqeve: 130
Përshkrimi

Ky tekst është hartuar pë t’iu ardhur ndihmë të mësuesve, specialistëve të arsimit prindërve, nxënësve etj. Mësimi i tekstit Biologjia 8 do të ndikojë në formimin e përgjithshëm intelektual të çdo nxënësi duke realizuar mënyrën shkencore të njohjes. Ai gjithashtu do të realizojë përdorimin e koncepteve shkencore në situata të jetës së  përditshme, duke mundësuar që nxënësit të përftojnë sjellje për të bërë zgjedhje për një jetë të shëndetshme, në mënyrë të veçantë lidhur me rimarrjen e problemeve për parandalimin e SST-ve, HIV-in, SIDA-n dhe hepatitin B. Teksti shërben në krijimin e marrëdhënieve harmonike ndërmjet nxënësve dhe natyrës. Gjatë punës me tekstin nxënësit merren gjithnjë e më shumë me çështje që përmbajnë kërkesa që kërkojnë zbatim, që kërkojnë si kusht paraprak të menduarit e përgjithshëm dhe logjik, duke përdorur njohuritë bazë të biologjisë.

Biologji dhe edukim shëndetësor 7

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-616-1-8
Çmimi: 237 lekë
Numri i faqeve: 140
Përshkrimi

Në këtë tekst trajtohet teoria qelizore, ndërtimi dhe përbërja e qelizës. Më pas, studimi vazhdon me trupin e njeriut, i cili përqendrohet në sistemet më të mëdha të organeve të mbrojtjes, mbështetjes e lëvizjes, të frymëkëmbimit, qarkullimit, ushqimit, riprodhimit, jashtëqitjes dhe sistemit nervor e hormonal. Pas mbarimit të tekstit nxënësit do të jenë të aftë të dallojnë ku ndodhen organet e brendshme më kryesore dhe do të zbulojnë funksionin dhe ndërveprimin e tyre brenda sistemeve specifike. Nxënësit do të zhvillojnë aftësitë e tyre shëndetësore, duke diskutuar për faktorët që ndihmojnë në një shëndet të mirë. Ato jo vetëm mësojnë të parandalojnë sëmundjet, por dhe të çmojnë shëndetin e të pranojnë një jetë harmonike si një vlerë. Ata edukohen që të jenë të aftë të marrin vendime të drejta në lidhje me shëndetin e tyre dhe të menaxhojnë një stil jetësor të shëndetshëm.

Biologji dhe edukim shëndetësor 6

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-50-09-4
Çmimi: 204 lekë
Numri i faqeve: 116
Përshkrimi

Nëpërmjet linjave kryesore: Mjediset natyrore; Jeta në mjedise të ndryshme ujore dhe tokësore; Mjedisi dhe njeriu, ruajtja dhe mbrojtja e mjedisit, nxënësi do të mësojë dhe eksplorojë mbi koncepte të reja në biologji.
Mësimi i biologjisë do të ndikojë në formimin e përgjithshëm intelektual të çdo nxënësi; do të zhvillojë dhe do të realizojë mënyrën shkencore të njohjes; do të realizojë përdorimin e koncepteve shkencore me ato të jetës së përditshme; do të ndihmojë që nxënësit të përftojnë sjellje për të bërë zgjedhje për një jetë të shëndetshme; do të shërbejë në krijimin e marrëdhënieve harmonike ndërmjet njerëzve dhe natyrës; do të pasqyrojë zhvillimet dhe ndërgjegjësimin e nxënësve për ruajtjen e mjedisit.