Tekst Shkollor / Liber / Biologji

Biologjia 7

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-223-7
Çmimi: 250 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Biologjia 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-244-2
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Biologjia 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-242-8
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 156
Përshkrimi

Biologjia 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-053-0
Çmimi: 271 lekë
Numri i faqeve: 152
Përshkrimi

 

Teksti mësimor Biologjia 11, gjimnaz, është hartuar nga Prof. Dr. Ethem Ruka dhe mësuesja Drita Nashi, të cilët janë autorë me eksperiencë në fushën e krijimit të teksteve shkollore. Si i tillë ai ka jo vetëm traditë por edhe saktësi shkencore dhe metodike. Bashkëpunimi mes këtyre dy aspekteve ka dhënë si produkt një tekst mjaft interesant jo vetëm për nga brendia por edhe nga forma.

Biologjia 11 është konceptuar i ndarë në 6 kapituj dhe autorët kanë respektuar në tërësinë e tij programin e miratuar nga MASH. Në këtë tekst, në mënyrë graduale kalohet nga e thjeshta te e ndërlikuara, nga konkretja te abstraktja. Dalin mjaft qartë lidhjet anatomike dhe funksionale midis indeve, organeve, organizmit, lidhjet midis ekosistemeve, gjallesave dhe mjedisit.

Punët laboratorike dhe veprimtaritë praktike, aftësojnë nxënësit për punë të pavarur, të vëzhgojnë, të interpretojnë dhe të nxjerrin përfundime pas një pune individuale. Nxënësit janë në gjendje të përshkruajnë atë që vëzhgojnë si dhe të interpretojnë saktë duke mundësuar formimin biologjik të tyre.

Po kështu teksti ka një realizim grafik të shkëlqyer, fotografi dhe ilustrimet shumë të bukura të cilat i ndihmojnë nxënësit të marrin jo vetëm kënaqësi estetike por edhe të mësojnë me lehtësi mësimin.

 

 

 

Biologji dhe edukim shëndetësor 9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-062-2
Çmimi: 251 lekë
Numri i faqeve: 134
Përshkrimi

 

Teksti Biologji dhe edukim shëndetësor 9 është shkruar nga Prof. Dr. Ethem Ruka dhe mësuesja Drita Nashi, autorë me eksperiencë të gjatë në hartimin e teksteve shkollore. Temat mësimore janë realizuar në përputhje të plotë me programin zyrtar të miratuar nga MASH. Teksti është konceptuar i ndarë dy pjesë dhe organizuar në 8 kapituj.

Mënyra e konceptimit të tekstit nxit të menduarit abstrakt dhe formon të menduarit logjik, autorët janë përpjekur ta përforcojnë këtë prirje duke i trajtuar temat teorike dhe duke përzgjedhur ushtrime e detyra të pavarura mjaft interesante. Përmes ballafaqimit të anëve të kundërta edhe në lëndën e biologjisë, nxënësit i kërkohet të arsyetojë në mënyrë të pavarur dhe t'i trajtojë me syrin kritik pohimet e ndryshme.

Punët laboratorike dhe veprimtaritë praktike aftësojnë nxënësit për punë të pavarur, të vëzhgojnë, të interpretojnë dhe të nxjerrin përfundime pas punës individuale. Nxënësit janë në gjendje të përshkruajnë atë që vëzhgojnë si dhe të interpretojnë saktë duke mundësuar formimin biologjik të tyre.