Tekst Shkollor / Liber Mesuesi /

Biologjia 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-307-4
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 14
Përshkrimi

Autore: Laureta Shkoza

Libri u vjen në ndihmë mësuesve për të realizuar sa më mirë punën e tyre. Ky është një përmbledhje e teknikave dhe metodave të mësimdhënies me në qendër nxënësin për të realizuar mësimin me bazë kompetencash. Libri përmban planin mësimor vjetor, planet te të tre tremujorët, planifikime të temave mësimore, punë praktike.

 

 

TIK 8 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: TIK
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-297-8
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 82
Përshkrimi

Libri i mësuesit përmban:

 

Planifikimin vjetor - tre plane tremujore - planifikimin e orëve mësimore - detyra për portofolin e nxënësit.

Matematika 8 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-299-2
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 109
Përshkrimi

Planifikimin vjetor - tre plane tremujore - tema të propozuara për projekt - tre projekte të zhvilluara - detyra për portofol - përgjigje dhe zgjidhje për ushtrimet

Kimia 8 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-300-5
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 174
Përshkrimi

Libri për mësuesit përmban:

 

Planifikimin vjetor - tre plane tremujore - planifikimin e temave mësimore, punë praktike, ushtrime, detyra për portofol, teste

Matematika 10 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-262-6
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 298
Përshkrimi

Libër mësuesi, matematikë 10.