Tekst Shkollor / Liber Mesuesi /

Dituri natyre 3-4-5 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-64-0
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 234
Përshkrimi

 

Teksti mësimor i nxënësit "Dituri natyre" për ciklin fillor është shtjelluar në tema mësimore, aktivitete praktike dhe punë laboratori. Për ti ardhur në ndihmë mësuesit, autorja ka zhvilluar të gjitha temat mësimore dhe objektiva për cdo orë mesimore dhe drejtim metodik. Mjaft interesante janë edhe temat praktike të shtjelluara të cilat lehtësojnë mësuesit në realizimin e orës praktike me mjete didaktike të thjeshta.

 

 

Frëngjisht 9 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-43-5
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 99
Përshkrimi

 

Metoda "Le Français en 9e" i përgjigjet më së miri nivelit të nxënësve deri në këtë klasë si dhe nivelit që kërkohet të arrihet në bazë të programeve të reja të miratuara nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës. Objektivat dhe përmbajtja e kësaj metode janë përcaktuar duke respektuar qëllimet e përcaktuara në Kuadrin të përbashkët evropian të referencave për gjuhët. Në përfundim të kësaj metode nxënësi duhet të ketë përvetësuar kompetencat e nivelit B1 të Kuadrit të përbashkët evropian të referencave për gjuhët. Libri i mësuesit përmban të gjitha orët mësimore të shtjelluara dhe të orientuara sipas një metode e cila përbëhet nga katër njësi. Dy njësitë e para kanë nga pesë mësime dhe dy të tjerat nga katër mësime (gjithsej 18 mësime për 90 orë). Pas çdo njësie bëhet një përsëritje në rubrikën Revision me ushtrime mbi temat kryesore leksiko-gramatikore. Çdo mësim përbëhet nga katër rubrika: 1. Lexim dhe përpunim teksti, 2 .Gramatikë, 3. Komunikim i ndarë në dy pjesë, 4. Civilizim, të cilat janë ndarë mjaft qartë dhe e ndihmojnë mësuesin që ta organizojë çdo mësim në pesë orë.

 

 

Aftësim teknologjik 5 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 5   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-72-5
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 50
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit aftësim teknologjik 5 është një libër që shoqëron librin e nxënësit dhe është konceptuar në mënyrë të tillë që të ndihmojë të gjithë përdoruesit e librit në mënyrë që mos hasen pengesa gjatë zhvillimit të procesit mësimor. Ai ndihmon dhe orienton veçanërisht mësuesin dhe e paralajmëron për rreziqet gjatë zhvillimit të eksperimenteve që do të zhvillohen tek libri i nxënësit. 

 

 

Edukata shoqërore 4 |LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 4   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-65-7
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 57
Përshkrimi

 

Ky libër mësuesi është organizuar në formën e një plani ditor që mund ta shoqërojë mësuesin/en gjatë gjithë vitit shkollor. Planifikimet janë organizuar sipas metodës ERR dhe PNP në të cilin mësimi është i ndarë në tri faza.

Mësuesi/ja mund të zgjedhë në organizimin e orës teknikën e leximit të drejtuar dhe kështu gjatë pyetjeve të ndalesave, nxënësi, informacionin e ri e merr që në fillim duke paralelizuar atë që thotë personazhi me veten e tij.

Libri nxit shumë punën në grup si në rubrikat që diskutojmë së bashku dhe punët në grup.

 

 

Abetare | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Abetare
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-60-2
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 116
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit, jep disa të dhëna të përgjithshme për synimet dhe për komponentët kryesorë përbërës të mësimit të gjuhës amtare në klasën e parë, që janë: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit, të shkruarit. Vijon me parashtrimin e strukturës dhe përmbajtjes së abetares, fletores së punës dhe librit të mësuesit. Po kështu në këtë libër është hartuar edhe plani mësimor dhe ecuria metodike që propozohet të ndiqet për çdo mësim për arritjen e synimeve. Një kapitull i veçantë u kushtohet edhe problemeve të vlerësimit të nxënësve.