Tekst Shkollor / Liber Mesuesi /

Biologji dhe edukim shëndetësor 9 /LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-067-7
Çmimi: 200 lekë lekë
Numri i faqeve: 39
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit përmban 20 tema mësimore të shtjelluara si model për të realizuar orën mësimore. Po kështu autorja ka dhënë disa modele testesh që i ndihmojnë mësuesit për të realizuar vlerësimin e nxënësve si dhe arritjen e objektivave.

Autorja ka realizuar planin mësimor si mjet orientues për mësuesit në organizimin vjetor të lëndës së biologjisë ku janë përfshirë jo vetëm temat mësimore por edhe orët e parashikuara për projekte, orë të lira etj.

 

 

Gjuhë shqipe dhe letërsi 12 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda:
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-74-9
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 183
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit "Gjuhë shqipe dhe letërsi 12" do t'i shoqërojë mësuesit gjatë gjithë vitit shkollor sepse është konceptuar në mënyrë të tillë që t'u shërbejë në organizimin e orës mësimore në formën e një ditari. Autorja ka përdorur shumë metoda të mësimdhënies interaktive. Të gjitha temat mësimore kanë objektivat dhe mënyrën e organizimit të orës mësimore. Metodat e përdorura: Klaster, stuhi mendimesh, insert, shpjegim, diskutim, punë e pavarur etj. si këto janë një mjet i rëndësishëm për shtjellimin e koncepteve dhe përvetësimin e njohurive. Po kështu në libër ka shumë modele përgjigjesh për tema të caktuara apo komente që do të lehtësojnë punën e mësuesit në këtë lëndë.

Libri përmban planin mësimor të detajuar me shpërndarjen e të gjitha orëve mësimore dhe objektivat për çdo teme.

 

 

Ekonomia 12 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Ekonomi
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-68-8
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 71
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Ekonomia 12 është një udhëzues për mësuesin qe e ndihmon atë gjatë procesit të mësimdhënies. Autorja e këtij libri synon që mësuesi dhe nxënësi të jenë bashkautorë të orës së mësimit, për këtë ajo përdor shumë metoda interaktive të mësimdhënies.

Libri përmban objektivat e arritjes për secilën temë të librit të nxënësit të ndërtuara në tri nivele: në nivelin bazë, të mesëm dhe të lartë. Po kështu autorja ka shpjeguar me detaje metodat e mësimdhënies, ka dhënë disa mënyra për vlerësimin e nxënësve, planin analitik dhe sintetik, modele mësimi, miniteste, teste për të gjithë kapitujt, harta e koncepteve për çdo linjë etj.

Në këtë libër mësuesit do të gjejnë edhe shumë modele mësimore si dhe planin mësimor të detajuar i cili ndihmon në orientimin e drejtë të realizimit të të gjitha objektivave për këtë lëndë.

 

 

Sociologjia 11|LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Sociologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-42-8
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 127
Përshkrimi

 

Ky libër është një përpjekje për t'ju ardhur sadopak në ndihmë mësuesve. Jemi nisur nga ideja për t'ju ndihmuar si mësimdhënës dhe si individë me një mision shumë të rëndësishëm në jetë.

Përpjekja juaj si misionar të formimit qytetar të nxënësve, sot duhet orientuar drejt filozofisë së arsimit, thelbi i së cilës është: "Mos i jepni nxënësit zgjidhje të gatshme, i jepni atij mekanizmin për të gjetur zgjidhje."

Ky libër do t'ju ndihmojë të shmangni të mësuarit tradicional të nxënësve dhe do ta bëjë nxënësin më pak "skllav" të tekstit dhe ta verë më shumë në qendër të mësimit.

Në libër do të gjeni edhe planin mësimor që u korrespondojnë temave të tekstit të nxënësit. Disa nga temat mund të zhvillohen dhe si veprimtari praktike. Në plan janë parashikuar teste, projekte përsëritje dhe veprimtari praktike.

 

 

 

Qytetaria 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Qytetari
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-69-5
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 49
Përshkrimi

 

Ky libër është një përpjekje për t'ju ardhur sadopak në ndihmë mësuesve si misionar të formimit qytetar të nxënësve, të cilët duhen orientuar drejt filozofisë së arsimit, thelbi i së cilës është: "Mos i jepni nxënësit zgjidhje të gatshme, i jepni atij mekanizmin për të gjetur zgjidhje." Ky libër do t'ju ndihmojë të shmangni të mësuarit tradicional të nxënësve dhe do ta bëjë nxënësin më pak "skllav" të tekstit dhe ta verë më shumë në qendër të mësimit.

Libri përmban planin mësimor që u korrespondojnë temave të tekstit të nxënësit. Disa nga temat mund të zhvillohen dhe si veprimtari praktike. Në plan janë parashikuar teste, projekte përsëritje dhe veprimtari praktike. Objektivat e arritjeve të nxënësit janë hartuar sipas 3 niveleve: bazë, i mesëm dhe i lartë.

Ato nuk synojnë vetëm marrjen e njohurive të thjeshta, por edhe formimin e shprehive dhe qëndrimeve të caktuara të nxënësit ndaj një problemi të caktuar.

Temat zhvillohen me anë të strukturës së mësimit ERR (Evokim, realizimi i kuptimit, reflektimi).

Në këto faza të zhvillimit të mësimit ofrohen metoda dhe veprimtari të ndryshme si: diskutim i ideve, punë në grupe, punë individuale, ditari i të nxënit, marrëdhënie pyetje‐përgjigje, bashkëveprimi ndërveprues etj. Me anë të këtyre metodave mësimi zhvillohet duke vënë në qendër nxënësin.