Tekst Shkollor / Liber Mesuesi /

TIK 6 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: TIK
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-203-9
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Matematika 6 / LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-201-5
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 140
Përshkrimi

Edukim për shoqërinë 1 / LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-199-5
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 89
Përshkrimi

Matematika 1 / LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-200-8
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 210
Përshkrimi

Matematike 4 / LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 4   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-078-3
Çmimi: 250 lekë
Numri i faqeve: 74
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Matematika 4 është hartuar nga autorët e tekstit të nxënësit me qëllim për të dhënë disa metoda dhe sugjerime në organizimin e orës mësimore. Autorët Dituri Malaj dhe Gjovalin Daka janë metodistë me eksperiencë dhe duke u nisur nga ky fakt kanë dhënë disa modele që i ndihmojë mësuesit të realizojnë më mirë objektivat e arritjeve të të nxënit.

Po kështu libri përmban planin mësimor, i cili orienton në mënyrë të detajuar mësueset edhe me objektivat e arritjes si dhe realizimin e plotë të programit.

Disa modele testesh janë dhënë për tu përdorur për vlerësimin e dijeve të nxënësve në përfudim të semestrit apo vitit shkollor.