Tekst Shkollor / Liber Mesuesi / 3 / Matematike

Matematika 3 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-91-6
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 115
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit ashtu si dhe libri i nxënësit "Matematika 3" është hartuar nga autoret e tekstit që kanë një përvojë gati 20-vjeçare në arsim. Libri është konceptuar që të ndihmojë mësueset të realizojnë më mirë objektivat e arritjeve të të nxënit. Për këtë, në krye të çdo kapitulli, janë vendosur linjat e trajtuara së bashku me OAN në tre nivele. Mësimet janë trajtuar në drejtim të një pune praktike dhe frytdhënëse. Çdo ushtrim i rëndësishëm ku jepen konceptet për herë të parë ka merituar një kujdes të vazhdueshëm në sugjerimet për punën me të. Përgjatë planit mësimor janë përfshirë edhe veprimtaritë praktike të cilat synojnë që nëpërmjet lojës fëmijët të fitojnë shprehitë e para matematikore. Autoret janë treguar të kujdesshme duke pasur parasysh edhe vështirësitë që paraqet kjo grupmoshë duke synuar kënaqësinë praktike të fëmijëve në situata ndërvepruese me të tjerët.