Tekst Shkollor / Liber Mesuesi / Edukim Muzikor

Muzika 7 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-232-9
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Libër Mësuesi Muzika 7

Muzika 6 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-202-2
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Muzika 1-2-3-4-5 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 5   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-73-2
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 285
Përshkrimi

Modeli i mësimeve në këtë libër është zhvilluar në përputhje me një sere kriteresh që përdoren për hartimin e manualeve të mësuesit dhe në përputhje me kërkesat e programit të lëndës. Procedimet metodike të përdorura gjatë zhvillimit të mësimeve model, motivojnë nxënësit për të qenë krijues gjatë orës. Teknikat dhe metodat e sugjeruara do ta ndihmonin mësuesit në arritjen e objektivave mësimore. 

Muzika 1-2-3-4-5 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-73-2
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 285
Përshkrimi

Modeli i mësimeve në këtë libër është zhvilluar në përputhje me një sere kriteresh që përdoren për hartimin e manualeve të mësuesit dhe në përputhje me kërkesat e programit të lëndës. Procedimet metodike të përdorura gjatë zhvillimit të mësimeve model, motivojnë nxënësit për të qenë krijues gjatë orës. Teknikat dhe metodat e sugjeruara do ta ndihmonin mësuesit në arritjen e objektivave mësimore.