Tekst Shkollor / Liber Mesuesi / Edukate Shoqerore

Edukimi Për Shoqërinë 2 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 2   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-233-6
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 80
Përshkrimi

Libër Mësuesi

Edukim për shoqërinë 1 / LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-199-5
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 89
Përshkrimi

Edukata shoqërore 5 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 5   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-075-2
Çmimi: 250 lekë
Numri i faqeve: 88
Përshkrimi

 

Ky libër vjen në ndihmë të mësuesve si një alternativë për të zhvilluar orët e mësimit të paraqitura në librin e nxënësit "Edukata shoqërore 5".

Libri i nxënësit ka personazhe që i shoqërojnë ata në çdo orë të mësimit, ka të kornizuar informacionin e ri dhe është i shoqëruar me rubrika të ndryshme, si diskutojmë së bashku; koncepte të reja; detyra etj. Diskutojmë së bashku: është një rubrikë që përmban skeda të ndryshme të ndërtuara me pyetje, të cilave nxënësit do t'u përgjigjen individualisht, në çift apo grup. Koncepte të reja në të cilat janë vendosur fjalë të reja të menduara që nuk janë të njohura më parë dhe për të pasuruar fjalorin. Detyra - Në këtë rubrikë nxënësit do zhvillojnë detyra në grup ose në bashkëpunim me prindërit. Libri përmban edhe programin lëndor si dhe objektivat e kapitujve të cilat janë vendosur në zhvillimin e mësimeve të secilit kapitull. Është paraqitur plani mësimor i mbështetur në temat mësimore të librit të nxënësit i planifikuar për 35 javë mësimore duke i lënë hapësirë dhe orëve të lira, mbështetur në programin sintetik të paraqitur në programin lëndor. Ora e mësimit në këtë libër është paraqitur me skemë, në të cilën janë të paraqitura: fazat e orës së mësimit, teknikat e metodat për veprimtaritë e nxënësve, objektivat sipas niveleve dhe koha për çdo etapë. Më pas vijon me mjetet mësimore, fjalët kyçe, zhvillimin e mësimit duke paraqitur në të ndarjen në tre etapa: parashikimi, ndërtimi i njohurive dhe përforcimi, si edhe metodat e teknikat për secilën prej tyre. Në fund jepet vlerësimi i nxënësve dhe detyrat.

 

 

Edukata shoqërore 4 |LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 4   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-65-7
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 57
Përshkrimi

 

Ky libër mësuesi është organizuar në formën e një plani ditor që mund ta shoqërojë mësuesin/en gjatë gjithë vitit shkollor. Planifikimet janë organizuar sipas metodës ERR dhe PNP në të cilin mësimi është i ndarë në tri faza.

Mësuesi/ja mund të zgjedhë në organizimin e orës teknikën e leximit të drejtuar dhe kështu gjatë pyetjeve të ndalesave, nxënësi, informacionin e ri e merr që në fillim duke paralelizuar atë që thotë personazhi me veten e tij.

Libri nxit shumë punën në grup si në rubrikat që diskutojmë së bashku dhe punët në grup.

 

 

Edukata shoqërore 3 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-63-3
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 49
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit "Edukata shoqërore 3" është organizuar në formën e një plani ditor, që mund ta shoqërojë mësuesin/en gjatë gjithë vitit shkollor, në çdo orë mësimore.

Planifikimet janë organizuar sipas strukturës PNP, ku mësimi është i ndarë në tri faza:

Parashikim - që është faza e parë e mësimit në të cilin mësuesi/ja përdor metoda dhe teknika të cilat do t'i zgjojnë nxënësve kujtesën për atë që dinë në lidhje me temën e mësimit.

Ndërtimi i njohurive - në këtë fazë nxënësit do të marrin informacionin e ri në varësi të metodave apo teknikave sa më të përshtatshme që gjen mësuesi/ja.

Përforcim - është etapa e tretë dhe e fundit e mësimit në të cilën mësuesi/ja zgjedh metoda dhe teknika, të cilat ndihmojnë që nxënësi të reflektojnë sa më mirë ndaj informacionit të ri që njohuritë e marrra të bëhen të qëndrueshme.

Ora e mësimit në këtë plan është strukturuar duke paraqitur temën, objektivat, strukturën e përdorur, strategjitë dhe teknikat, mjetet mësimore, zhvillimin i mësimit e detyrat.

Objektivat e orës së mësimit janë përcaktuar duke u mbështetur në objektivat që ka tema mësimore, duke përdorur nivelet e taksonomisë së Blumit.