Tekst Shkollor /

Dituri Natyre 2 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 2   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-234-3
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 128
Përshkrimi

Libër Mësuesi

BioLogjia 7 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-235-0
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 128
Përshkrimi

Libër Mësuesi

Muzika 7 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-232-9
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Libër Mësuesi Muzika 7

TIK 7 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: TIK
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-236-7
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Libër Mësuesi 

Fletore Pune Matematika 6

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-206-0
Çmimi: 350 lekë
Numri i faqeve: 88
Përshkrimi

 

Tekst i hartuar në mbështetje të kurrikulës së re të miratuar nga MAS dhe i orientuar nga metoda e librave me përkthim me të cilët po punojnë nxënësit e klasës së gjashtë të arsimit 9-vjeçar.

Libri përmban ushtrime, problema, teste kontrolli, zgjidhje.