Tekst Shkollor /

Psikologjia 12 me zgjedhje

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Psikologji
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-346-3
Çmimi: 381 lekë
Numri i faqeve: 209
Përshkrimi

Autorë: Adem Tamo, Theodhori Karaj

Matematika 12 me zgjedhje

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-345-6
Çmimi: 800 lekë
Numri i faqeve: 207
Përshkrimi

Autor: Grup autorësh; përkth. e përsht. Llukan Puka, Adrian Naço 

Matematika 12 | Fletore pune

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-340-1
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 92
Përshkrimi

Autor: Glyn Payne; përkth. e përsht. Llukan Puka, Adrian Naço 

Matematika 12

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Letërsi
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-344-9
Çmimi: 1000 lekë
Numri i faqeve: 291
Përshkrimi

Grup autorësh; përkth. e përsht. Llukan Puka, Adrian Naço

Biologji 12 me zgjedhje Fletore pune

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-342-5
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 94
Përshkrimi

Autorë: Susan Toole, Glen Toole; përkth. e përsht. Ethem Ruka