Tekst Shkollor /

Informatika 9 / FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Informatikë
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-072-1
Çmimi: 250 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

 

Autorja e "Informatika 9", Ledjana Bardhi duke u mbështetur në tekstin mësimor ka hartuar sipas kërkesave të programit mësimor për klasat e shtata, fletore pune e cila përmban ushtrime që ndihmojnë nxënësit në përvetësimin më të thellë të njohurive të marra në teori.

Fletorja e punës ka shumë mundësi për nxënësit në zgjerimin e njohurive sidomos në fushën e Internetit, por edhe në plotësimin e njohurive në programet bazë të Paketës Microsoft Office.

Po kështu ka edhe shumë mundësi për të punuar në mënyrë të pavarur, p.sh. mund ta përdorin në shtëpi kur u nevojitet për të punuar prezantime në Power Point apo për të bërë kërkime në Internet për aktivitetin mësimor apo dhe për t'u zbavitur.

 

 

Informatika 7 / FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Informatikë
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-033-2
Çmimi: 250 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

 

Autorja e "Informatika 7", Ledjana Bardhi duke u mbështetur në tekstin mësimor ka hartuar sipas kërkesave të programit mësimor për klasat e shtata, fletore pune e cila përmban ushtrime që ndihmojnë nxënësit në përvetësimin më të thellë të njohurive të marra në teori.

Po kështu një zgjidhje mjaft praktike janë edhe ushtrimet që mund të zgjidhen në mënyrë të pavarur nga nxënësi sepse autorja i ka hartuar ato duke u mbështetur në pjesën teorike, por edhe duke patur parasysh se çdo nxënës mund të praktikohet në mënyrë të pavarur nëse e ka mundësinë e një kompjuteri në shtëpi apo në shkollë.

 

tin mA� mr0� �}për t'u zbavitur.

 

 

 

Informatika 8 / FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Informatikë
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-85-5
Çmimi: 250 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

 

Autorja e "Informatika 8", Ledjana Bardhi duke u mbështetur në tekstin mësimor ka hartuar sipas kërkesave të programit mësimor për klasat e shtata, fletore pune e cila përmban ushtrime që ndihmojnë nxënësit në përvetësimin më të thellë të njohurive të marra në teori.

Mund të themi se fletorja konsiderohet si një bazë mjaft e mirë për përvetësimin e njohurive në fushën e funksionimit të kompjuterit dhe të paketës Microsoft Office nëpërmjet ushtrimeve praktike. 

Fletorja përmban shumë ilustrime dhe shpjegime të qarta që ndihmojnë në përmirësimin e njohurive të nxënësve në lëndën e Informatikës.

 

 

50 Teste ne gjuhen angleze me vetevleresim dhe zgjidhje / FP

Kategoria: Tekst Shkollor
ISBN: 978-9928-08-032-5
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 125
Përshkrimi

 

Autoret e tekstit mësimor Jalldyz Xhemalaj, Veronika Haxhistasa duke u mbështetur në programin mësimor kanë hartuar fletore pune për nxënësit e klasës së shtatë me rreth 200 ushtrime dhe problema kimie. Të gjitha ushtrimet janë krijuar duke u nisur nga tematika e mësimit, janë dhënë ushtrime model të zgjidhura si dhe shumë ushtrime të pazgjidhura, në mënyrë që nxënësit të punojnë të pavarur dhe të provojnë se sa kanë arritur të përvetësojnë temën mësimore.

Po kështu fletorja përmban edhe disa teste, të cilat e ndihmojnë nxënësin të punojë në mënyrë të pavarur dhe të mund të bëjë vlerësimin e njohurive të tij në lëndën e kimisë.

Për çdo kapitull autoret kanë dhënë edhe konceptet kryesore që merren në temat mësimore.

 

 

Biologji dhe edukim shëndetësor 9/FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-066-0
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 63
Përshkrimi

 

Fletore pune Biologjia 9 është konceptuar si një mjet pune didaktik për të realizuar përforcimin e njohurive në këtë lëndë. Autori ka zgjedhur të realizojë ushtrime për të gjitha temat mësimore që përmban libri dhe ju jep mundësi nxënësve të përgatiten dhe realizojnë plotësisht përvetësimin e lëndës së biologjisë.