Tekst Shkollor /

Ushtrime Biologjia 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-88-6
Çmimi: 350 lekë
Numri i faqeve: 60
Përshkrimi

Ushtrime Biologjia 12 / ZD

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-068-4
Çmimi: 350 lekë
Numri i faqeve: 61
Përshkrimi

Teksti "Ushtrime Biologjia 12" me autor Prof. Dr. Ethem Ruka, është hartuar në përputhje me objektivat e programit mësimor dhe ju vjen në ndihmë të gjithë nxënësve maturantë që kanë zgjedhur lëndën e biologjisë. Të gjitha njohuritë janë shtjelluar nëpërmjet ushtrimeve në 10 kapituj. Për çdo temë mësimore autori ka dhënë një sinops të shkurtër të njohurive teorike.

Teksti përmban edhe model testi të maturës shtetërore e cila i ndihmon nxënësit të provojnë veten në fazën parapërgatitore të provimeve të maturës.

 

Kimia 9 / FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-82-4
Çmimi: 250 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

 

Autoret e tekstit mësimor Jalldyz Xhemalaj, Veronika Haxhistasa duke u mbështetur në programin mësimor kanë hartuar fletore pune për nxënësit e klasës së nëntë me rreth 230 ushtrime dhe problema kimie. Të gjitha ushtrimet janë krijuar duke u nisur nga tematika e mësimit, janë dhënë ushtrime model të zgjidhura si dhe shumë ushtrime të pazgjidhura, në mënyrë që nxënësit të punojnë të pavarur dhe të provojnë se sa kanë arritur të përvetësojnë temën mësimore.

Po kështu fletorja përmban edhe disa teste të cilat e ndihmojnë nxënësin të punojë në mënyrë të pavarur dhe të mund të bëjë vlerësimin e njohurive të tij në lëndën e kimisë

M� =f0� �� 12.0pt;line-height:115%;font-family:"Bookman Old Style","serif"'>Autoret janë mbështetur tërësisht në programet mësimore të tekstit të gjuhës shqipe që zbatohen në arsimin 9-vjeçar dhe të miratuara nga MASH dhe nxënësit do të kenë mundësi të përforcojnë njohuritë e marra në gjuhën shqipe pavarësisht se me cilin tekst mësimor mësojnë.

 

Librat janë të strukturuar në katër kapituj: linja e të lexuarit, e të shkruarit dhe njohuri rreth gjuhës dhe sistemit të saj gramatikor.

Risi e kësaj serie janë esete të cilat janë shtjelluar me struktura se si krijohen dhe modele të të gjitha llojeve të eseve.

Po kështu tekstet përmbajnë teste të niveleve të ndryshme për të realizuar vlerësimin individual.

 

 

Shkruajme me shkronja dore

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Abetare
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: 150 lekë
Numri i faqeve: 40
Përshkrimi

Te mesojme gjuhen shqipe 9

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-035-6
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

 

Seria e librave - Të mësojmë gjuhën shqipe 6, 7, 8, 9

Autoret Hyrë Rexha dhe Kreuza Bardhi kanë hartuar një seri tekstesh për nxënësit e arsimit 9-vjeçar, nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë. Nisur nga eksperienca e tyre si mësuese të lëndës së gjuhës shqipe, nga testime të realizuara me nxënësit, rreth aftësive të të shkruarit, autoret kanë hartuar këto tekste për të plotësuar dhe përmirësuar aftësitë e tyre në këtë drejtim.

Autoret janë mbështetur tërësisht në programet mësimore të tekstit të gjuhës shqipe që zbatohen në arsimin 9-vjeçar dhe të miratuara nga MASH dhe nxënësit do të kenë mundësi të përforcojnë njohuritë e marra në gjuhën shqipe pavarësisht se me cilin tekst mësimor mësojnë.

Librat janë të strukturuar në katër kapituj: linja e të lexuarit, e të shkruarit dhe njohuri rreth gjuhës dhe sistemit të saj gramatikor.

Risi e kësaj serie janë esete të cilat janë shtjelluar me struktura se si krijohen dhe modele të të gjitha llojeve të eseve.

Po kështu tekstet përmbajnë teste të niveleve të ndryshme për të realizuar vlerësimin individual.