Tekst Shkollor /

Matematika 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-252-7
Çmimi: 413 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Muzika 7

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-228-2
Çmimi: 144 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Gjuha Shqipe 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-240-4
Çmimi: 480 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Fizika 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Fizikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-248-0
Çmimi: 325 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Fizika 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Fizikë
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-247-3
Çmimi: 305 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi