Tekst Shkollor /

Ekonomia 12-PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Ekonomi
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 23
Përshkrimi

Biologjia me zgjedhje 12-PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 14
Përshkrimi

Art pamor 9-PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Art pamor
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 18
Përshkrimi

TIK 9-PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: TIK
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 10
Përshkrimi

Matematika 9-PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 28
Përshkrimi