Tekst Shkollor /

Kimia 8

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Kimi
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978−9928−08−298−5
Çmimi: 387 lekë lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Teksti është në katalogun e teksteve shkollore të miratuar nga MAS, në përputhje me kurrikulën dhe i përshtatur për programin mësimor të klasës së tetë. Teksti shoqërohet me libër mësuesi.

Kimia 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Kimi
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-256-5
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

TIK 7

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: TIK
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-226-8
Çmimi: 213 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Biologjia 7

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Biologji
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-223-7
Çmimi: 250 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Matematika 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-253-4
Çmimi: 421 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi