Tekst Shkollor /

TIK 8 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: TIK
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-297-8
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 82
Përshkrimi

Libri i mësuesit përmban:

 

Planifikimin vjetor - tre plane tremujore - planifikimin e orëve mësimore - detyra për portofolin e nxënësit.

Matematika 8 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-299-2
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 109
Përshkrimi

Planifikimin vjetor - tre plane tremujore - tema të propozuara për projekt - tre projekte të zhvilluara - detyra për portofol - përgjigje dhe zgjidhje për ushtrimet

Kimia 8 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-300-5
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 174
Përshkrimi

Libri për mësuesit përmban:

 

Planifikimin vjetor - tre plane tremujore - planifikimin e temave mësimore, punë praktike, ushtrime, detyra për portofol, teste

TIK 8

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: TIK
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978−9928−08−296−1
Çmimi: 250 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Teksti është në katalogun e teksteve shkollore të miratuar nga MAS, në përputhje me kurrikulën dhe i përshtatur për programin mësimor të klasës së tetë. Teksti shoqërohet me libër mësuesi.

Matematika 8

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-295-4
Çmimi: 500 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Teksti është në katalogun e teksteve shkollore të miratuar nga MAS, në përputhje me kurrikulën dhe i përshtatur për programin mësimor të klasës së tetë. Botimi është përkthim nga origjinali në gjuhën angleze, i shtëpisë botuese Pearson. Teksti shoqërohet me libër mësuesi.