Liber

Histori 9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Histori
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-50-12-4
Çmimi: 261 lekë
Numri i faqeve: 148
Përshkrimi

Teksti përmban njohuri të përgjithshme mbi historinë e Shqipërisë.
Nëpërmjet tij nxënësi do të jetë i aftë të renditë ngjarje, fakte, zhvillimet më të rëndësishme historike, ekonomike, sociale e politike; të përdorë me përpikmëri terminologjinë e ngjarjeve dhe fenomeneve historike të zhvillimeve në periudha të ndryshme historike të Shqipërisë. Përmes temave të shtrira në një periudhë kohore që nga fillesat e para të historisë deri në ditët e sotme, nxënësi do të një njihet me:
Paraardhësit e shqiptarëve;
Shtetet ilire;
Shqipëria në Perandorinë Bizantine;
Epoka e Gjergj Kastriotit – Skënderbeut;
Vendosja e sundimit osman në trojet shqiptare;
Rilindja Kombëtare Shqiptare;
Rritja e Lëvizjes Kombëtare dhe Shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë;
Shqipëria dhe viset etnike në vitet 1912 – 1924;
Shqipëria gjatë regjimit të Ahmet Zogut;
Gjendja e shqiptarëve të Jugosllavisë e Greqisë 1925 – 1940;
Pushtimi fashist dhe lufta e popullit shqiptar kundër tij;
Shqipëria gjatë regjimit komunist;
Shqiptarët në Jugosllavi dhe botë pas Luftës së II Botërore;
Rënia e Regjimit komunist dhe Fitorja e demokracisë.

Gjuhë angleze 9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-18-6
Çmimi: 494 lekë
Numri i faqeve: 110
Përshkrimi

Teksti i “Anglisht 9” shënon fundin e ciklit të mësimit të anglishtes në arsimin 9-vjeçar dhe si i tillë në tekst jepen mjaft elemente të kulturës dhe qytetërimit anglosakson. Në aparatin metodik ushtrimet janë hartuar duke patur parasysh vështirësitë e nxënësit shqiptar për mësimin e gjuhës angleze. Teksti përmban shumë elemente të kulturës shqiptare. Nxënësi në këtë tekst ka mundësi të punojë në mënyrë të pavarur dhe krijuese, do të aktivizohet që të kërkojë edhe në internet si një mundësi më shumë për të marrë njohuri të reja.

Gjuhë frënge 9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-22-3
Çmimi: 516 lekë
Numri i faqeve: 128
Përshkrimi

“Le Français en 9” është një metodë e thjeshtë për t’u përdorur dhe shumë bashkëkohore. Tematikat janë të larmishme dhe interesante, si për moshën e nxënësve ashtu edhe për qëllimin e formimit të tyre gjuhësor.

 

Metoda përbëhet nga katër rubrika:
Lexim dhe përpunim teksti,
Gramatikë,
Komunikim,
Civilizim.

 

Teksti përmban disa përsëritje në rubrikën “Revision” me ushtrime mbi temat kryesore leksiko-gramatikore.
Në këtë metodë nxënësi ka mundësi të marrë njohuri të shumta kulturore, të cilat janë në funksion të programit mësimor.

Argëtohu dhe mëso me matematikë 1

Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-89-6
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 144
Përshkrimi

Argëtohu dhe mëso me matematikë është një gjetje didaktike për të kuptuar me lehtësi dhe shpejt thelbin e koncepteve matematikore. Libri përmban 230 problema zbavitëse, logjike, historike, praktike, problema me rregullin e treshit etj. Çdo problem ka të shtjelluar edhe zgjidhjen.
Të gjithë nxënësit mund të zbulojnë shumë PËRSE që u lindin gjatë mësimit të matematikës; do të mësojnë mbi historinë e numërimit, kur u bë matematika shkencë; do të njihen me zbuluesit e mëdhenj të matematikës etj.
Mësuesit në këtë libër do të gjejnë mësime model për argëtimin me matematikë, si dhe shumë pyetje për organizimin e konkurseve të matematikës.

Argëtohu dhe mëso me matematikë 2

Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 2   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-93-3
Çmimi: 450 lekë
Numri i faqeve: 180
Përshkrimi

Argëtohu dhe mëso me matematikë është një gjetje didaktike për të kuptuar me lehtësi dhe shpejt thelbin e koncepteve matematikore. Libri përmban shumë problema. Çdo problem ka të shtjelluar edhe zgjidhjen.
Të gjithë nxënësit mund të zbulojnë shumë PËRSE që u lindin gjatë mësimit të matematikës.
Mësuesit në këtë libër do të gjejnë mësime model për argëtimin me matematikë, si dhe shumë pyetje për organizimin e konkurseve të matematikës.
Ky libër është vazhdim i librit argëtohu dhe mëso me matematikë 1.