Liber

Gjuhë angleze 9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-18-6
Çmimi: 494 lekë
Numri i faqeve: 110
Përshkrimi

Teksti i “Anglisht 9” shënon fundin e ciklit të mësimit të anglishtes në arsimin 9-vjeçar dhe si i tillë në tekst jepen mjaft elemente të kulturës dhe qytetërimit anglosakson. Në aparatin metodik ushtrimet janë hartuar duke patur parasysh vështirësitë e nxënësit shqiptar për mësimin e gjuhës angleze. Teksti përmban shumë elemente të kulturës shqiptare. Nxënësi në këtë tekst ka mundësi të punojë në mënyrë të pavarur dhe krijuese, do të aktivizohet që të kërkojë edhe në internet si një mundësi më shumë për të marrë njohuri të reja.

Gjuhë frënge 9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-22-3
Çmimi: 516 lekë
Numri i faqeve: 128
Përshkrimi

“Le Français en 9” është një metodë e thjeshtë për t’u përdorur dhe shumë bashkëkohore. Tematikat janë të larmishme dhe interesante, si për moshën e nxënësve ashtu edhe për qëllimin e formimit të tyre gjuhësor.

 

Metoda përbëhet nga katër rubrika:
Lexim dhe përpunim teksti,
Gramatikë,
Komunikim,
Civilizim.

 

Teksti përmban disa përsëritje në rubrikën “Revision” me ushtrime mbi temat kryesore leksiko-gramatikore.
Në këtë metodë nxënësi ka mundësi të marrë njohuri të shumta kulturore, të cilat janë në funksion të programit mësimor.

Argëtohu dhe mëso me matematikë 1

Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-89-6
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 144
Përshkrimi

Argëtohu dhe mëso me matematikë është një gjetje didaktike për të kuptuar me lehtësi dhe shpejt thelbin e koncepteve matematikore. Libri përmban 230 problema zbavitëse, logjike, historike, praktike, problema me rregullin e treshit etj. Çdo problem ka të shtjelluar edhe zgjidhjen.
Të gjithë nxënësit mund të zbulojnë shumë PËRSE që u lindin gjatë mësimit të matematikës; do të mësojnë mbi historinë e numërimit, kur u bë matematika shkencë; do të njihen me zbuluesit e mëdhenj të matematikës etj.
Mësuesit në këtë libër do të gjejnë mësime model për argëtimin me matematikë, si dhe shumë pyetje për organizimin e konkurseve të matematikës.

Argëtohu dhe mëso me matematikë 2

Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 2   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-93-3
Çmimi: 450 lekë
Numri i faqeve: 180
Përshkrimi

Argëtohu dhe mëso me matematikë është një gjetje didaktike për të kuptuar me lehtësi dhe shpejt thelbin e koncepteve matematikore. Libri përmban shumë problema. Çdo problem ka të shtjelluar edhe zgjidhjen.
Të gjithë nxënësit mund të zbulojnë shumë PËRSE që u lindin gjatë mësimit të matematikës.
Mësuesit në këtë libër do të gjejnë mësime model për argëtimin me matematikë, si dhe shumë pyetje për organizimin e konkurseve të matematikës.
Ky libër është vazhdim i librit argëtohu dhe mëso me matematikë 1.

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda:
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-99956-18-69-8
Çmimi: 437 lekë
Numri i faqeve: 300
Përshkrimi

Teksti shkollor për lëndën “Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 10” është hartuar bazuar mbi programin mësimor të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës. Parimet bazë të krijimit të këtij teksti mësimor janë: aftësimi i nxënësit për teknikat e të shkruarit dhe përvetësimi i shkallës së parë të themelit të shkrimit akademik, përmirësimi i aftësive komunikuese të nxënësve lidhur me tema të ndryshme për diskutim, rimarrja e njohurive të fushave të ndryshme gjuhësore, aftësimi i teknikave shprehëse të nxënësve, analiza e thelluar e veprave letrare. Teksti është i ndërtuar në 7 module sipas klasifikimit të llojeve të teksteve dhe zhvillon aftësitë e gjithsecilit prej nesh në fushat e analizës dhe krijimit. Libri motivon dhe stimulon punën në grupe në formën e projektit dhe kërkimeve, si dhe aftëson punën individuale dhe zhvillon të menduarin kritik të nxënësve. Ky tekst nuk i drejtohet vetëm nxënësve, por gjithsecilit që synon të ridimensionojë aftësitë shkruese, analitike, sintetizuese dhe kulturologjike.