Liber Mesuesi

Informatika 7, 8, 9 /LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Informatikë
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-94-7
Çmimi: 350 lekë
Numri i faqeve: 161
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Informatika 7-8-9, ndihmon mësuesin gjatë procesit të mësimdhënies me informacion shtesë si dhe shtjellim tematik të orës mësimore. Libri përmban planin mësimor me objektivat për cdo temë mësimore për të gjitha klasat, 7-8-9. Gjatë orës së mësimit mësuesi duhet të ndjekë disa parime bazë në mënyrë që kjo lëndë të vijë tek nxënësi sa më konkrete. Mësuesi duhet të realizojë shumicën e temave në laboratorin informatikës si dhe t'i lërë të lirë nxënësit për ushtrimet apo aktivitetet e propozuara tek libri i nxënësit. Të nxiten tek nxënësit krijimi individual i dokumenteve të reja sipas programeve aplikative si dhe të realizohen forma bashkëbisedimi si për shembull: Si e krijuat? Çfarë pengesa hasët etj. Mos harroni që përvojat personale janë gjithmonë tema tërheqëse për një orë mësimi.

 

 

Kimia 11/LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-070-7
Çmimi: 300 lekë lekë
Numri i faqeve: 106
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Kimia 11 ndihmon mësuesin gjatë procesit të mësimdhënies. Libri përmban planin mësimor me objektivat për cdo temë mësimore si dhe disa tema model për të realizuar orën mësimore. Në libër jepen edhe ushtrime të zgjidhura që mund të zhvillohen gjatë orëve të ushtrimeve, ushtrime për kapitullin apo problema të zgjidhura. Po kështu ka disa punë laboratori dhe veprimtari praktike.

 

 

Kimia 11 /ZD/ LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-071-4
Çmimi: 260 lekë lekë
Numri i faqeve: 104
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Kimia 11, me zgjedhje të detyruar ndihmon mësuesin gjatë procesit të mësimdhënies. Libri përmban planin mësimor me objektivat për cdo temë mësimore si dhe disa tema model për të realizuar orën mësimore. Në libër jepen edhe ushtrime të zgjidhura që mund të zhvillohen gjatë orëve të ushtrimeve, ushtrime për kapitullin apo problema të zgjidhura. Po kështu ka disa punë laboratori dhe veprimtari praktike si dhe disa modele për të realizuar orët e lira.

 

 

Fizika 11 bazë dhe ZD /LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Fizikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-069-1
Çmimi: 250 lekë lekë
Numri i faqeve: 76
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Fizika 11, bazë dhe me zgjedhje të detyruar ndihmon mësuesin gjatë procesit të mësimdhënies. Libri përmban planin mësimor me objektivat për cdo temë mësimore si dhe disa tema model për të realizuar orën mësimore. Në libër jepen edhe disa tema punë të drejtuara me ushtrime të zgjidhura që mund të zhvillohen gjatë orëve të ushtrimeve, ushtrime për kapitullin apo problema të zgjidhura, disa modele vlerësimi, modele projektesh, teste për vetëkontroll, veprimtari praktike, strategji të zgjidhjes së problemave, hartë konceptesh etj.

 

 

Informatika 7, 8, 9 /LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Informatikë
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-94-7
Çmimi: 350 lekë
Numri i faqeve: 161
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Informatika 7-8-9, ndihmon mësuesin gjatë procesit të mësimdhënies me informacion shtesë si dhe shtjellim tematik të orës mësimore. Libri përmban planin mësimor me objektivat për cdo temë mësimore për të gjitha klasat, 7-8-9. Gjatë orës së mësimit mësuesi duhet të ndjekë disa parime bazë në mënyrë që kjo lëndë të vijë tek nxënësi sa më konkrete. Mësuesi duhet të realizojë shumicën e temave në laboratorin informatikës si dhe t'i lërë të lirë nxënësit për ushtrimet apo aktivitetet e propozuara tek libri i nxënësit. Të nxiten tek nxënësit krijimi individual i dokumenteve të reja sipas programeve aplikative si dhe të realizohen forma bashkëbisedimi si për shembull: Si e krijuat? Çfarë pengesa hasët etj. Mos harroni që përvojat personale janë gjithmonë tema tërheqëse për një orë mësimi.