3

Matematikë 3

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-50-04-9
Çmimi: 318 lekë
Numri i faqeve: 184
Përshkrimi

Numri, matja, gjeometria, algjebra dhe funksioni, mbledhja dhe përpunimi i të dhënave, probabiliteti, këto janë linjat kryesore në të cilat është bazuar autorja për hartimin e tekstit. Të gjitha këto synojnë zhvillimin e aftësisë së nxënësve për të vrojtuar, për të shpjeguar, për të nxjerrë përfundime, për të argumentuar veprime matematikore.
Zbulimi i cilësive të përbashkëta të një grupi sendesh, klasifikimi i një grupi objektesh sipas cilësive të përbashkëta (jo më shumë se dy); mbledhja e të dhënave nga mjedise të njohura dhe klasifikimi e diskutimi rreth tyre; interpretimi i tabelave dhe diagrameve të gatshme, lojëra dhe eksperimente të thjeshta që lejojnë të gjykohet nëse një ngjarje mund të ndodhë ose jo; përdorimi i shprehjeve: ka mundësi, nuk ka mundësi, mbase ose i të tjerave të ngjashme me to janë koncepte që shtjellohen me kujdes përgjatë gjithë tekstit mësimor.

Matematikë 3 | FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-50-05-6
Çmimi: 216 lekë
Numri i faqeve: 112
Përshkrimi

Njohuritë e marra gjatë mësimit të tekstit bazë do të praktikohen dhe përforcohen nëpërmjet ushtrimeve të niveleve të ndryshme për nga vështirësia e zgjidhjes. Nxënësi në fletoren e punës ka mjaft ushtrime dhe problema të cilat janë bazuar në përforcimin e njohurive të marra në libër. Po kështu, një vend të rëndësishëm zënë edhe punët e pavarura ku nxënësit i jepet mundësia të punojë në mënyrë të pavarur. Çdo temë mësimore ka disa variante ushtrimesh e problemash ku nxënësi mund të vlerësojë veten dhe të kuptojë çfarë ka mësuar nga matematika.

Anglisht 3

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-637-3-5
Çmimi: 383 lekë
Numri i faqeve: 120
Përshkrimi


Teksti ju shërben fëmijëve për të marrë bazat e fillimit të mësimit të gjuhës së huaj. Në tekst ndërthuren të katër aftësitë: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit. Nëpërmjet rubrikave ku jepet lënda gjuhësore janë ndërthurur edhe dialogë, lojra, vjersha e këngë, të cilat rritin interesimin e nxënësve dhe aftësitë e tyre intelektuale.
Teksti shoqërohet me fletoren e punës, librin e mësuesit dhe audiokasetë.

Anglisht 3 | FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-637-6-6
Çmimi: 257 lekë
Numri i faqeve: 56
Përshkrimi

Teksti “Up the ladder 3” shoqërohet me fletore pune, e cila është një mjet pune i rëndësishëm për të përforcuar njohuritë e marra në mësim. Nxënësit nëpërmjet fletores së punës ushtrohen në punë me shkrim. Ushtrimet janë krijuar në funksion të orës mësimore dhe njohurive që marrin në tekst.

Matematikë 3| PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi