Liber Studimor

Plani i zhvillimit të bregdetit të jugut. Pjesa studimore

Kategoria: Libër studimor
Lloji: Libër
Lënda:
Klasa:   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-97-1
Çmimi: 800 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Studim i realizuar nga disa kompani dhe ekspertë ndërkombëtarë dhe vendorë të angazhuar nga Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

 

Plani i zhvillimit të bregdetit të jugut. Pjesa planifikuese

Kategoria: Libër studimor
Lloji: Libër
Lënda:
Klasa:   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-97-1
Çmimi: 1000 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Studim i realizuar nga disa kompani, ekspertë ndërkombëtarë dhe vendorë, të angazhuar nga Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit