Cikli i Ulët

Dituri natyre 3-4-5 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 5   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-64-0
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 234
Përshkrimi

 

Teksti mësimor i nxënësit "Dituri natyre" për ciklin fillor është shtjelluar në tema mësimore, aktivitete praktike dhe punë laboratori. Për ti ardhur në ndihmë mësuesit, autorja ka zhvilluar të gjitha temat mësimore dhe objektiva për cdo orë mesimore dhe drejtim metodik. Mjaft interesante janë edhe temat praktike të shtjelluara të cilat lehtësojnë mësuesit në realizimin e orës praktike me mjete didaktike të thjeshta.

 

 

 

Edukim muzikor 5| PM V.Tole

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 5   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Gjuha shqipe 3 | FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-97-8
Çmimi: 250 lekë
Numri i faqeve: 48
Përshkrimi

 

Fletorja e punës se Gjuha shqipe 3 është krijuar për t‘u ardhur në ndihmë nxënësve në plotësimin e njohurive të marra në tekstin mësimor. Fletorja është vazhdimësi e njohurive rreth gjuhës, në të është përdorur metoda ndërvepruese e të nxënit dhe përmban mjaft ushtrime të punës në grup.
Fletorja e punës synon të aftësojë nxënësit në shprehitë fillestare të njohurive gramatikore të gjuhës shqipe. Nxënësi mund të punojë në mënyrë autodidakte për të përforcuar njohuritë e marra nga teksti, sepse autoret e tekstit kanë hartuar rreth 200 ushtrime.

 

 

Dituri natyre 3 | FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-047-9
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 66
Përshkrimi

 

Fletore pune "Dituri natyre 3" është hartuar duke u mbështetur në librin e nxënësit Dituri natyre 3, e hartuar nga prof. Ethem Ruka.  Nga ana metodike autori ka ndjekur temat mësimore dhe ka shtjelluar nëpërmjet ushtrimeve të thjeshta të gjithë elementët e nevojshëm që i duhen një nxënësi për të përvetësuar temën mësimore nëpërmjet praktikës.

Fletorja është konceptuar e ndarë në shtatë kapituj ku trajtohen me një gjuhë të thjeshtë, apo edhe me imazhe konkrete një sërë konceptesh që kanë të bëjnë me formën dhe gjendjet e lëndës, gjatësinë, madhësinë, vëllimin, kohën etj. Po kaq me rëndësi janë edhe konceptet për orientimin, shpejtësinë, magnetet dhe një sërë çështjesh të tjera. Në pjesën e fundit trajtohen shumë thjeshtë dhe në masën e duhur një sërë çështjesh të tjera që kanë të bëjnë me botën e gjallë bimore e shtazore. 

 

 

Eksperimente dhe Pune Praktike Dituri Natyre 3 / FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-027-1
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 59
Përshkrimi

 

Libri "Eksperimente dhe punë praktike", Dituri Natyre 3, për nxënësit e klasës së tretë të ciklit fillor, ju ndihmon të zbuloni më nga afër dhe më mirë botën që ju rrethon. Përmes këtij libri ju do të mësoni të kryeni shumë eksperimente si në klasë ashtu edhe në shtëpi. Shumë prej tyre mund të punohen nga vetë nxënësi në mënyrë të pavarur, ndërsa për disa të tjerë do t'iu duhet ndihma e mësueses apo edhe e prindërve.

Gjatë kryerjes së këtyre eksperimenteve, nxënësi do të kuptojë më mirë se si funksionojnë dukuritë e ndryshme natyrore, do të njihen me larminë e botës së gjallë bimore e shtazore dhe do të mësoni më tepër për

shëndetin tuaj. Në këtë mënyrë do t'u jepni përgjigje jo vetëm shumë pyetjeve, por do të bindeni se njohja e natyrës nuk mund të realizohet pa prova të shumta eksperimentale.