Cikli i Ulët

Abetare | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Abetare
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-60-2
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 116
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit, jep disa të dhëna të përgjithshme për synimet dhe për komponentët kryesorë përbërës të mësimit të gjuhës amtare në klasën e parë, që janë: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit, të shkruarit. Vijon me parashtrimin e strukturës dhe përmbajtjes së abetares, fletores së punës dhe librit të mësuesit. Po kështu në këtë libër është hartuar edhe plani mësimor dhe ecuria metodike që propozohet të ndiqet për çdo mësim për arritjen e synimeve. Një kapitull i veçantë u kushtohet edhe problemeve të vlerësimit të nxënësve.

 

 

Matematika 1 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-61- 9
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 169
Përshkrimi

 

Ky "Udhëzues", ashtu si dhe libri i nxënësit "Matematika 1" është hartuar nga autoret e tekstit që kanë një përvojë gati 20-vjeçare në arsim. Udhëzuesi është konceptuar që të ndihmojë mësueset të realizojnë më mirë objektivat e arritjeve të të nxënit. Për këtë, në krye të çdo kapitulli, janë vendosur linjat e trajtuara së bashku me OAN në tre nivele. Mësimet janë trajtuar në drejtim të një pune praktike dhe frytdhënëse. Çdo ushtrim i rëndësishëm ku jepen konceptet për herë të parë ka merituar një kujdes të vazhdueshëm në sugjerimet për punën me të. Përgjatë planit mësimor janë përfshirë edhe veprimtaritë praktike të cilat synojnë që nëpërmjet lojës fëmijët të fitojnë shprehitë e para matematikore. Autoret janë treguar të kujdesshme duke pasur parasysh edhe vështirësitë që paraqet kjo grupmoshë duke synuar kënaqësinë praktike të fëmijëve në situata ndërvepruese me të tjerët.

 

 

Edukata shoqërore 3 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-63-3
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 49
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit "Edukata shoqërore 3" është organizuar në formën e një plani ditor, që mund ta shoqërojë mësuesin/en gjatë gjithë vitit shkollor, në çdo orë mësimore.

Planifikimet janë organizuar sipas strukturës PNP, ku mësimi është i ndarë në tri faza:

Parashikim - që është faza e parë e mësimit në të cilin mësuesi/ja përdor metoda dhe teknika të cilat do t'i zgjojnë nxënësve kujtesën për atë që dinë në lidhje me temën e mësimit.

Ndërtimi i njohurive - në këtë fazë nxënësit do të marrin informacionin e ri në varësi të metodave apo teknikave sa më të përshtatshme që gjen mësuesi/ja.

Përforcim - është etapa e tretë dhe e fundit e mësimit në të cilën mësuesi/ja zgjedh metoda dhe teknika, të cilat ndihmojnë që nxënësi të reflektojnë sa më mirë ndaj informacionit të ri që njohuritë e marrra të bëhen të qëndrueshme.

Ora e mësimit në këtë plan është strukturuar duke paraqitur temën, objektivat, strukturën e përdorur, strategjitë dhe teknikat, mjetet mësimore, zhvillimin i mësimit e detyrat.

Objektivat e orës së mësimit janë përcaktuar duke u mbështetur në objektivat që ka tema mësimore, duke përdorur nivelet e taksonomisë së Blumit.

 

 

Edukata shoqërore 4 |LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 4   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-65-7
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 57
Përshkrimi

 

Ky libër mësuesi është organizuar në formën e një plani ditor që mund ta shoqërojë mësuesin/en gjatë gjithë vitit shkollor. Planifikimet janë organizuar sipas metodës ERR dhe PNP në të cilin mësimi është i ndarë në tri faza.

Mësuesi/ja mund të zgjedhë në organizimin e orës teknikën e leximit të drejtuar dhe kështu gjatë pyetjeve të ndalesave, nxënësi, informacionin e ri e merr që në fillim duke paralelizuar atë që thotë personazhi me veten e tij.

Libri nxit shumë punën në grup si në rubrikat që diskutojmë së bashku dhe punët në grup.

 

 

Gjuha shqipe 3 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-62-6
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 156
Përshkrimi

 

Në këtë libër, ora e mёsimit është konceptuar të zhvillohet, duke pasur në

qendër nxёnёsin sipas metodave tё mendimit kritik. Objektivat e orёs sё mёsimit janë përcaktuar në përputhje me nivelet e taksonomisё sё Blumit.

Mёsuesit mund t'i pёrshtasin vetё objektivat me nivelin e klasёs me të cilën ato

punojmë gjatë vitit shkollor. Ato duhet tё jenё tё matshme dhe tё arrihen nga nxёnёsit.

Objektivi pёrcaktohet duke filluar nga ai bazё, te niveli i mesёm dhe më pas te

ai i lartё. Objektivi bazё duhet të përcaktohet me kujdes qё tё arrihet nga mbi

90 % e nxënësve. Nё kёtё libër ёshtё ndjekur struktura ERR qё përfshin Evokimi, Realizimi i

kuptimit dhe Reflektimi.

Libri përmban planin mësimor ku janë detajuar temat për çdo orë, mjetet dhe detyrat.