Cikli i Ulët

Edukata shoqërore 3 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-63-3
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 49
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit "Edukata shoqërore 3" është organizuar në formën e një plani ditor, që mund ta shoqërojë mësuesin/en gjatë gjithë vitit shkollor, në çdo orë mësimore.

Planifikimet janë organizuar sipas strukturës PNP, ku mësimi është i ndarë në tri faza:

Parashikim - që është faza e parë e mësimit në të cilin mësuesi/ja përdor metoda dhe teknika të cilat do t'i zgjojnë nxënësve kujtesën për atë që dinë në lidhje me temën e mësimit.

Ndërtimi i njohurive - në këtë fazë nxënësit do të marrin informacionin e ri në varësi të metodave apo teknikave sa më të përshtatshme që gjen mësuesi/ja.

Përforcim - është etapa e tretë dhe e fundit e mësimit në të cilën mësuesi/ja zgjedh metoda dhe teknika, të cilat ndihmojnë që nxënësi të reflektojnë sa më mirë ndaj informacionit të ri që njohuritë e marrra të bëhen të qëndrueshme.

Ora e mësimit në këtë plan është strukturuar duke paraqitur temën, objektivat, strukturën e përdorur, strategjitë dhe teknikat, mjetet mësimore, zhvillimin i mësimit e detyrat.

Objektivat e orës së mësimit janë përcaktuar duke u mbështetur në objektivat që ka tema mësimore, duke përdorur nivelet e taksonomisë së Blumit.

 

 

Edukata shoqërore 4 |LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 4   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-65-7
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 57
Përshkrimi

 

Ky libër mësuesi është organizuar në formën e një plani ditor që mund ta shoqërojë mësuesin/en gjatë gjithë vitit shkollor. Planifikimet janë organizuar sipas metodës ERR dhe PNP në të cilin mësimi është i ndarë në tri faza.

Mësuesi/ja mund të zgjedhë në organizimin e orës teknikën e leximit të drejtuar dhe kështu gjatë pyetjeve të ndalesave, nxënësi, informacionin e ri e merr që në fillim duke paralelizuar atë që thotë personazhi me veten e tij.

Libri nxit shumë punën në grup si në rubrikat që diskutojmë së bashku dhe punët në grup.

 

 

Gjuha shqipe 3 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-62-6
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 156
Përshkrimi

 

Në këtë libër, ora e mёsimit është konceptuar të zhvillohet, duke pasur në

qendër nxёnёsin sipas metodave tё mendimit kritik. Objektivat e orёs sё mёsimit janë përcaktuar në përputhje me nivelet e taksonomisё sё Blumit.

Mёsuesit mund t'i pёrshtasin vetё objektivat me nivelin e klasёs me të cilën ato

punojmë gjatë vitit shkollor. Ato duhet tё jenё tё matshme dhe tё arrihen nga nxёnёsit.

Objektivi pёrcaktohet duke filluar nga ai bazё, te niveli i mesёm dhe më pas te

ai i lartё. Objektivi bazё duhet të përcaktohet me kujdes qё tё arrihet nga mbi

90 % e nxënësve. Nё kёtё libër ёshtё ndjekur struktura ERR qё përfshin Evokimi, Realizimi i

kuptimit dhe Reflektimi.

Libri përmban planin mësimor ku janë detajuar temat për çdo orë, mjetet dhe detyrat.

 

 

Aftësim teknologjik 5 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 5   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-72-5
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 50
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit aftësim teknologjik 5 është një libër që shoqëron librin e nxënësit dhe është konceptuar në mënyrë të tillë që të ndihmojë të gjithë përdoruesit e librit në mënyrë që mos hasen pengesa gjatë zhvillimit të procesit mësimor. Ai ndihmon dhe orienton veçanërisht mësuesin dhe e paralajmëron për rreziqet gjatë zhvillimit të eksperimenteve që do të zhvillohen tek libri i nxënësit. 

 

 

Dituri natyre 3-4-5 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-64-0
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 234
Përshkrimi

 

Teksti mësimor i nxënësit "Dituri natyre" për ciklin fillor është shtjelluar në tema mësimore, aktivitete praktike dhe punë laboratori. Për ti ardhur në ndihmë mësuesit, autorja ka zhvilluar të gjitha temat mësimore dhe objektiva për cdo orë mesimore dhe drejtim metodik. Mjaft interesante janë edhe temat praktike të shtjelluara të cilat lehtësojnë mësuesit në realizimin e orës praktike me mjete didaktike të thjeshta.