Nuri Xhepa

Fizikë 4 | natyror

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Fizikë
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-99956-18-37-7
Çmimi: 435 lekë
Numri i faqeve: 400
Përshkrimi

Në të tekst, nxënësit do të njihen me faktet më të rëndësishme, dukuritë fizike dhe eksperimentale, konceptet, ligjet e teoritë bazë, si dhe metodat e studimit që kanë të bëjnë me lëvizjen e grimcave në fushën e forcave, fizikën molekulare dhe termodinamikën, teorinë e relativitetit, fizikën kuantike, bërthamore dhe grimcave elementare, astrofizikën.
Nëpërmjet studimit të tekstit, nxënësit do të kenë mundësi të përshkruajnë e të shpjegojnë dukuritë kryesore që kanë të bëjnë me lëvizjen e trupave afër Tokës dhe në fushën e gravitetit të saj, lëvizjen e ngarkesave në fushën elektrike dhe magnetike, gazet idealë dhe realë, shpërndarjen e molekulave sipas shpejtësive, shpërndarjen e energjive, entropinë, hapësirën dhe kohën në sistemin e Njutonit, hapësirën dhe kohën në teorinë e Ajnshtajnit, dinamikën relativiste, lakueshmërinë e hapësirës, trupin absolutisht të zi, fotoefektin, efektin Kompton etj. Gjithashtu, nxënësit do të mësojnë të shpjegojnë parimet dhe ligjet kryesore si parimin e pavarësisë së lëvizjeve, ligjin e gravitetit, teoremën e Gausit, teoremën e Amperit, ligjet e Keplerit, shpërndarjen e Maksuellit të shpejtësive të molekulave, parimin e parë dhe të dytë të termodinamikës, ligjin e tërheqjes së gjithësishme, parimin klasik të relativitetit, shndërrimet e Lorencit etj.

Fizikë 4 | shoqëror

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Fizikë
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-99956-18-38-4
Çmimi: 208 lekë
Numri i faqeve: 194
Përshkrimi

Nxënësit e vitit të katërt gjimnaz, nëpërmjet tekstit të fizikës do të kenë mundësi të aftësohen në dukuritë fizike dhe eksperimentale, konceptet, ligjet e teoritë bazë, si dhe metodat e studimit që kanë të bëjnë me mekanikën dhe termodinamikën, teorinë e relativitetit, fizikën kuantike, bërthamore dhe grimcave elementare, astrofizikën.
Po kështu, nëpërmjet përvetësimit të teorisë do të kenë mundësi të zbatojnë në praktikë njohuritë nga mekanika dhe termodinamika, teoria e relativitetit, fizika kuantike, bërthamore dhe grimcave elementare, astrofizika, nga ekuacionet dhe ligjet themelore të tyre për të zgjidhur detyrat njehsuese, cilësore e eksperimentale që lidhen me problemin themelor e probleme të veçanta si: njehsimi i kohës së fluturimit, lartësisë maksimale të ngjitjes, distancës horizontale të fluturimit të trupit që hidhet me kënd me horizontin; nxitimit të trupit në sisteme joinercialë; entropisë; gjatësisë, masës, shpejtësisë, impulsit, energjisë dhe kohës sipas teorisë së relativitetit; gjatësisë së valës së De Brojlit etj.

Fizika 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Fizikë
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-58-9
Çmimi: 263 lekë
Numri i faqeve: 179
Përshkrimi

 

Teksti Fizika për klasën e 10 - të të shkollës së mesme është hartuar në përputhje me programin për kurrikulën bazë të miratuar nga MASH. Teksti është bazuar në tri  linja kryesore: Lëvizja dhe bashkëveprimet, Energjia dhe transformimet e saj. Njohuritë e reja janë shtjelluar në shtatë kapituj të cilët kanë të shpjeguar shumë thjesht teorinë por ato janë integruar me praktikën nëpërmjet metodave të ndryshme të të mësuarit. Teksti përmban shumë rubrika që janë në funksion të mësimit nëpërmjet praktikës dhe logjikës, si: strategji të zgjidhjes së problemave, punë e drejtuar-problema të zgjidhura, punë laboratori, teste për vetëkontroll etj.

Teksti i jep mundësi mësuesit të drejtojë punën në klasë dhe jashtë saj për të përgatitur nxënës me njohuri të sakta në lëndën e fizikës si shkencë.

Hartuesit e tekstit janë pedagogë dhe mësues me eksperiencë gjë të cilën e kanë reflektuar edhe në këtë tekst, i cili edhe pse i përket shkencave ekzakte është i shpjeguar me terminologji të thjeshtë në përshtatje me moshën dhe duke respektuar të gjitha metodat didaktike për integrimin ndërlëndor dhe përvetësimin e njohurive të reja.

 

 

Fizika 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Fizikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-055-4
Çmimi: 271 lekë
Numri i faqeve: 181
Përshkrimi

 

Teksti mësimor Fizika 11 është hartuar në përputhje me programin e kurikulës bërthamë të gjimnazit, duke përmbushur objektivat e tij. Teksti është shkruar qartë, përgjithësisht thjesht e me gjuhë të kuptueshme nga nxënësit. Teoria është shtjelluar bindëse: nëpërmjet kuptimeve fizike të madhësive fizike, nxënësit qartësojnë konceptet bazë të fizikës, përvetësojnë e zbatojnë me arsyetim formulat dhe edukohen të analizojnë në situata analoge apo të reja.

Raporti teori-ushtrime është respektuar në funksion të qëndrueshmërisë së koncepteve, shprehive aplikative dhe thellimit të arsyetimit të nxënësit. Ato shërbejnë për të përforcuar konceptet bazë, për të shprehur aftësitë e nxënësve në përkatësinë e formulave që do të përdoren prej tyre dhe sigurojnë efektivitet në punën e pavarur të nxënësve në përputhje me nevojat e tyre.

Elementi "figurë" është vlerësuar nga autorët. Figurat në tekst janë shprehëse dhe udhërrëfyese për konkretizimin e situatave dhe nxitjen e arsyetimit të nxënësve për t'i shpjeguar ato. Mësimet e veçanta sipas temave mësimore janë përmbledhur  të plota. Rubrikat "Arsyeto dhe përgjigju" dhe shembujt e zgjidhur të cilët fillojnë me imagjinimin e problemës, plotësojnë mësimet teorike.

Ndërsa rubrikat e reja: "Punë e drejtuar", "Zgjidhim problema", e "Strategji të zgjidhjes së problemave" plotësojnë gjithë tekstin dhe e bëjnë atë mjet bazë pune të nxënësve për përvetësimin pa stërmundim të tyre.

Gjithashtu, të realizueshme e shumë funksionale janë edhe rubrikat "Përsëritje" e "Test kontrolli" në çdo fund kapitulli. Ushtrimet në këtë rubrikë janë përzgjedhur në funksion të përmbushjes së objektivave të tri niveleve bazë të kapitujve përkatës.

 

 

 

Fizika 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Fizikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-055-4
Çmimi: 271 lekë
Numri i faqeve: 181
Përshkrimi

 

Teksti mësimor Fizika 11 është hartuar në përputhje me programin e kurikulës bërthamë të gjimnazit, duke përmbushur objektivat e tij. Teksti është shkruar qartë, përgjithësisht thjesht e me gjuhë të kuptueshme nga nxënësit. Teoria është shtjelluar bindëse: nëpërmjet kuptimeve fizike të madhësive fizike, nxënësit qartësojnë konceptet bazë të fizikës, përvetësojnë e zbatojnë me arsyetim formulat dhe edukohen të analizojnë në situata analoge apo të reja.

Raporti teori-ushtrime është respektuar në funksion të qëndrueshmërisë së koncepteve, shprehive aplikative dhe thellimit të arsyetimit të nxënësit. Ato shërbejnë për të përforcuar konceptet bazë, për të shprehur aftësitë e nxënësve në përkatësinë e formulave që do të përdoren prej tyre dhe sigurojnë efektivitet në punën e pavarur të nxënësve në përputhje me nevojat e tyre.

Elementi "figurë" është vlerësuar nga autorët. Figurat në tekst janë shprehëse dhe udhërrëfyese për konkretizimin e situatave dhe nxitjen e arsyetimit të nxënësve për t'i shpjeguar ato. Mësimet e veçanta sipas temave mësimore janë përmbledhur  të plota. Rubrikat "Arsyeto dhe përgjigju" dhe shembujt e zgjidhur të cilët fillojnë me imagjinimin e problemës, plotësojnë mësimet teorike.

Ndërsa rubrikat e reja: "Punë e drejtuar", "Zgjidhim problema", e "Strategji të zgjidhjes së problemave" plotësojnë gjithë tekstin dhe e bëjnë atë mjet bazë pune të nxënësve për përvetësimin pa stërmundim të tyre.

Gjithashtu, të realizueshme e shumë funksionale janë edhe rubrikat "Përsëritje" e "Test kontrolli" në çdo fund kapitulli. Ushtrimet në këtë rubrikë janë përzgjedhur në funksion të përmbushjes së objektivave të tri niveleve bazë të kapitujve përkatës.